Cilji predmeta in pridobljene kompetence

Cilj je usposobiti študenta za osnovno samostojno psihološko testiranje s tistimi psihološkimi testi, za katere ni potrebno posebno dodatno podiplomsko usposabljanje.

Slušatelj spozna sistematiko psiholoških testov in elemente kvalitetnega testa; samostojno izbira ustrezne teste; zna izpeljati ključne korake pri izdelavi preprostega testa in tudi analizirati njegove merske lastnosti; zaveda se nujnih pogojev izvedbe testiranja; uporablja testni priročnik pri aplikaciji in pri oceni kakovosti testa; drži se etičnih načel v psihološkem testiranju; spoštuje standarde in druge mednarodne smernice za priredbo, prevod in uporabo psihološkega testa; testne dosežke na primeren način posreduje klientom in drugim uporabnikom; zna presoditi o kakovosti psihološkega testa na osnovi evropske evalvacijske metodologije.

Vsebine

Zgodovina psihološkega testiranja. Teorija merjenja v diferencialni psihologiji. Vrste (tipi) psiholoških testov ((i) načela in problemi ter (ii) seznami, opisi). Postopek testiranja. Sestavni deli in lastnosti kakovostnega testa. Prenos testne teorije v diagnostično in prognostično prakso. ITC dokumenti (smernice za uporabo testov, smernice za priredbo testov, smernice za računalniško ter internetno testiranje, smernice za nadzor kakovosti vrednotenja, analize testa in poročanja o testnih rezultatih, vodič o »technology based testing« za testiranca. EFPA model ocene in vrednotenja kakovosti testov. Področja uporabe psiholoških testov. Testi maksimalnega dosežka (testi inteligentnosti, sposobnosti, spretnosti in dosega). Testi tipičnega dosežka, vprašalniki osebnosti. Projekcijski, klinični, presejalni in drugi posebni testi. Testi interesov in motivacije in druge mere obnašanja. Nevropsihološko testiranje, merjenje funkcionalnih lastnosti senzornih organov in nevrofiziološke metode. Vloga testov v psihologiji pouka in učenja, v klinični psihologiji, v svetovanju in usmerjanju in v poklicnem svetovanju ter psihologiji dela in organizacije. Pregled testov v našem prostoru. Pregled izbranih tujih testov. Priredba testa za drugo jezikovno-kulturno okolje. Kritike in alternative papir-svinčnik testiranju. Etični vidiki psihološkega testiranja. Psihološko testiranje v družbenem in ideološkem kontekstu. Adaptivno testiranje in RAT. Izbrane aktualne teme psihološkega testiranja.

Izvajalci

red. prof. dr. Valentin Bucik
izr. prof. dr. Anja Podlesek
izr. prof. dr. Gregor Sočan

Organizacija predmeta

Predmet obsega 60 ur predavanj in 45 ur seminarja (ter 86 ur samostojnega študija), kar skupaj znese 7 ECTS točk.

Predvidene oblike dela so predavanja ter seminar, v katerem se prepletajo naslednje oblike dela: projektno delo, prezentacije, simpoziji, vabljena predavanja in izkustveno učenje; zahtevana prisotnost pri seminarju je 80 %.

Predavanja potekajo v zimskem semestru ob petkih od 8:00 do 11:20 v predavalnici 02A v kleti FF. Seminar pa za tem v istem prostoru in sicer v dveh skupinah po dogovorjenem razporedu. Na seminarjih so obvezni prenosni računalniki z delujočima programoma MS Excel in R.