Anja Podlesek
doktorica znanosti, izredna profesorica za psihološko metodologijo
Ljubljana, 4. 9. 1973

Biografija

Izobrazba: 1996 univ. dipl. psih., 1999 magistrica znanosti, 2001 doktorica znanosti, vse na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Izvolitve v naziv: 1998 asistentka za psihološko metodologijo, 2005 docentka za psihološko metodologijo, 2011 izredna profesorica za psihološko metodologijo

Je predsednica Nacionalnega odbora za podeljevanje EuroPsy - evropskega certifikata iz psihologije. Kot članica Društva psihologov Slovenije je sodelovala pri pripravi Zakona o psihološki dejavnosti in Etičnega kodeksa psihologov Slovenije. V letih 2005–2008 je bila glavna in odgovorna urednica revije Psihološka obzorja. Je recenzentka prispevkov pri tej in drugih revijah (International Journal of Rehabilitation Research, International Journal of Kinesiology in Higher Education, Journal of Health Psychology, Slovenian Journal of Public Health, Studia Psychologica, Psychological Reports, Review of Psychology, Društvena istraživanja, Psihologijske teme). Sodelovala je pri organizaciji več nacionalnih psiholoških kongresov in mednarodnih konferenc (8. konference o facetni teoriji, 2. balkanskega srečanja znanosti o vidu, 8. in 13. psihološke konference Alpe-Jadran, 3., 4. in 5. kongresa psihologov Slovenije, simpozija Context in Psychology V, konference 2. Rostoharjevi dnevi, konference 1st Conference on Supervised Practice of Psychologists). V letih 2003–2005 je bila članica Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju pri Ministrstvu RS za šolstvo, znanost in šport. V letih 2003-2015 je bila članica Komisije za dodiplomski in magistrski študij FF, od leta 2017 članica Senata FF. V letih 2003-2013 je bila koordinatorka za bolonjski proces na Oddelku za psihologijo. Leta 2008 je za svoje delo prejela priznanje FF. Leta 2017 je prejela zlato plaketo, ki jo Univerza v Ljubljani podeljuje za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze. Leta 2019 je v okviru Slovenskega ambasadorskega programa prejela častni naziv Kongresna ambasadorka Slovenije.

Delovne izkušnje

Zaposlena od leta 1996 na Oddelku za psihologijo, od leta 2011 na mestu visokošolske učiteljice.

Pedagoško delo

Dodiplomski študij psihologije:
- predavanja pri predmetih Opisna statistika in Statistično zaključevanje
- predavanja pri predmetu Osnove psihološkega merjenja
- izbirni predmet Kvalitativno psihološko raziskovanje

Podiplomski študij psihologije:
- seminar pri predmetu Uporabna psihometrija
- magistrski seminar

Drugostopenjski študij Kognitivna znanost na UL
- predavanja pri predmetu Uvod v statistiko

Doktorski študij različnih smeri psihologije na programu Družboslovje in humanistika:
- predavanja pri predmetu Raziskovalna metodologija v psihologiji
- sodeluje pri predmetu Teorije in pristopi v psihologiji in pri doktorskem seminarju na študiju Eksperimentalne psihologije

Sodeluje pri predmetih Interdisciplinarno znanstveno-raziskovalno delo na študiju 3. st. Varstvo okolja in Izbrana poglavja iz psihološke statistike na študiju 3. st. Statistika.

Raziskovalno delo

Glavna področja njenega raziskovanja so:

  • kognitivna psihologija (kognitivni treningi, kognitivni nadzor, kognitivna obremenitev, vidna pozornost, vidno zaznavanje),
  • psihofizika in psihometrija (razvoj novih psihometričnih pripomočkov, uporabnost psihofizioloških meritev in drugih metod v psihološkem merjenju)

Sodelovanje na raziskovalnih projektih:

Tekoči projekti:
- P5-0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije (2019―2024, vodja programske skupine)
- J5-9437 Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja (2018―2021, vodja: Peklaj Cirila)
- J7-8275: Stabilni in dinamični vzorci EEG in fMR funkcijske konektivnosti ter njihove povezave z individualnimi razlikami (2017―2020, vodja: Repovš Grega)

Pretekli projekti:
- projekt Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse (SUPER PSIHOLOG) (2015-2016, Norveški finančni mehanizem 2009-2014, vodja projekta A. Podlesek)
- PESCA – projekt o vzgoji za zdravo prehrano (projekt v okviru programa INTERREG IV Slovenija – Italija 2007–2013, 2011-2014, vloga: vodja projektnega partnerja)
- The International Psychiatry Resident/Trainee Burnout Study: Europe BOSS 2008 (vodji: Julian Beezhold, Nikolina Jovanović)
- evropska raziskava o stališčih v prometu SARTRE 4 (vodja: Marko Polič, 2009-2012)
- Seznam nacionalnih projektov
- evalvacijska študija Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih (vodja: Melita Puklek Levpušček, 2010-2012)
- ESS projekt Razvoj govora in bralne zmožnosti v predšolskem in šolskem obdobju (2009-2011, vodja: Ljubica Marjanovič Umek)
- ESS projekt “Vzpostavitev mentorske mreže in usposabljanje za supervizirano prakso psihologov” (vodja: Vlasta Zabukovec, 2009-2010)
- ESS projekt “Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS: Povezanost psihosocialnih dejavnikov z učnimi dosežki slovenskih učencev v 4. in 8. razredu osnovne šole ter dijakov v 1. letniku srednjih šol – sekundarne analize podatkov TIMSS in PISA” (vodja: Maja Zupančič, 2008-2009)

Članstva v strokovnih združenjih

  • Društvo psihologov Slovenije (članica uredniškega odbora revije Psihološka obzorja)
  • predsednica Nacionalnega odbora za podeljevanje certifikata EuroPsy

Izbrane publikacije

SICRIS

Kontaktni podatki

Kabinet   129b
Telefon   + 386 1 42 13 590
e-pošta   anja.podlesek@ff.uni-lj.si
Spletna stran   http://psy.ff.uni-lj.si/Katedre/psimet/