Opis

Izvajalci:
red. prof. dr. Janek Musek
izr. prof. dr. Darja Kobal Grum
izr. prof. dr. Andreja Avsec
red. prof. dr. Marko Polič
red. prof. dr. Grega Repovš

Št. ur: 60 (Predavanja: 30, Seminar: 30)
Število kreditnih točk (KT): 10

Izobraževalni cilji in predvideni študijski rezultati:

Predmet zagotavlja temeljit in poglobljen študij psiholoških, bioloških, socialnih in kognitivno znanstvenih vidikov osebnosti in medosebnih razlik. Študente usposablja za poglobljeno poznavanje osebnosti, njenih vzročnih dejavnikov ter njenega pomena in njene vloge v pojasnjevanju človekovega obnašanja in doživljanja. Oblikuje tudi kompetence za obvladovanje zahtevnejših principov, modelov, metod in tehnik ocenjevanja in raziskovanja osebnosti, osebnostnih spremenljivk in medosebnih razlik

Vsebina predmeta:

  • Vloga in pomen osebnosti in medosebnih razlik. Personalizem, situacionizem in interakcionizem.
  • Teorija ocenjevanja in merjenja osebnosti. Osebnostna psihodiagnostika.
  • Eksperimentalno in kvazieksperimentalno raziskovanje osebnosti. Korelacijsko in multivariatno raziskovanje osebnosti.
  • Evolucijske, genetske in kognitivno nevroznanstvene osnove osebnosti in medosebnih razlik. Socialne in kulturne razsežnosti osebnosti.
  • Struktura, dinamika in razvoj osebnosti. Perspektive, teorije, modeli in paradigme osebnosti. Petfaktorski model in druge dimenzionalne paradigme.
  • Konativno in kognitivno področje osebnosti. Temeljne dimenzije osebnosti. Temeljne dimenzije intelekta in sposobnosti. Vrednote in vrednotne orientacije.

Temeljni študijski viri:

  • Funder, D.C. (2012). The Personality Puzzle (6th Ed.). New York: W.W. Norton.
  • Robins, R. W., Fraley, R. C. in Kruger, R. F. (2007). Handbook of research methods in personality psychology. New York, London: The Guilford Press. (eno poglavje - lahko izberete sami)

Metode poučevanja in učenja:

Interaktivne in druge aktivne oblike študija, inkorporirane v izvajanje predavanj in seminarskih vaj.

Preverjanje znanja - obveznosti študenta:

Obveznosti pri predmetu Osebnost so izpit, seminarska naloga in aktivno sodelovanje na predavanjih. Na seznamu predavanj je zato pri vsakem predavanju navedena literatura, ki jo mora študent pred predavanjem prebrati. Seminarska naloga mora biti spisana v obsegu 20.000 - 30.000 znakov s presledki. Vključevati mora najmanj 20 znanstvenih člankov (poiščete v PsycInfo bazi), oblikovana pa mora biti kot pregledni znanstveni članek. Navodilo za oblikovanje znanstvenega preglednega članka najdete tukaj. Temo lahko predlagate sami, vendar se mora nanašati na področje osebnosti v širšem smislu, poleg tega mora eden od nosilcev predmeta potrditi primernost teme. Tema se ne more nanašati na glavni problem doktorske naloge, ker boste seminarsko nalogo s to tematiko predstavili v doktorskem seminarju.
Seminarsko nalogo morate predstaviti pred ostalimi študenti s pomočjo ppt-jev v 30 minutah. Do predstavitve morate oddati v elektronski obliki seminarsko nalogo tistemu izvajalcu predmeta, s katerim ste se domenili za temo.

Teme in termini predavanj za študijsko leto 2018/19

15.2.2019 Osebnostni vidiki odnosa do okolja.

Katerakoli monografija z naslovom Environment and personality.

1.3.2019 Nevrokognitivni temelji osebnosti.

DeYoung, Colin G. (2010). Personality Neuroscience and the Biology of Traits. Social and Personality Psychology Compass. 4 (12): 1165–1180.

?? 2019 Samopodoba v diferencialni psihologiji.

Kobal Grum, D. (2017). Samopodoba v diferencialni psihologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

22.3.2019 Samospoštovanje, osebnost in vedenje v različnih življenjskih kontekstih.

Marčič, R. in Kobal Grum, D. (2016). Gender differences in the relationship between self-esteem varieties and aggressiveness. V: HOLLOWAY, Franklin (ur.). Self-esteem : perspectives, influences and improvement strategies, (Psychology of emotions, motivations and actions). New York: Nova Publishers., str. 75-106.
Ucman, S. in Kobal Grum, D. (2016). Improvement of self-esteem in persons with dependency on illicit drugs after clinical treatment. V: HOLLOWAY, Franklin (ur.). Self-esteem : perspectives, influences and improvement strategies, (Psychology of emotions, motivations and actions). New York: Nova Publishers. str. 231-272.

5.4.2019 Vloga osebnosti pri ustvarjalnem mišljenju in vedenju

Puryear, J. S., Kettler, T., & Rinn, A. N. (2017). Relationships of personality to differential conceptions of creativity: A systematic review. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 11(1), 59–68.

10.5.2019 Generalni faktor osebnosti: Biološki in nevroznanstveni temelji.

Musek, J. (2017). The General Factor of Personality; London, San Diego, Cambridge (MA), Oxford (UK): Elsevier Academic Press, 167-182.

24.5.2019 Medkulturne razlike v povezanosti strukture jaza, uravnavanja čustev in blagostanju.

Cheng, C. et al. (2011). Sociocultural Differences in Self-Construal and Subjective Well-Being: A Test of Four Cultural Models. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42, 832-855.

14.6.2019 Predstavitev seminarskih nalog