Sonja Pečjak
doktorica znanosti, redna profesorica za pedagoško psihologijo
28.7.1960, v Novem mestu

Biografija

Diplomirala je iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani 1983, magistrirala 1989 in leta 1995 postala doktorica psiholoških znanosti z disertacijo Spiralni model kot oblika razvijanja bralnih sposobnosti učencev.

Delovne izkušnje

Takoj po opravljeni diplomi se je 1984 zaposlila na kot šolska psihologinja na OŠ Bršljin v Novem mestu. 1986. leta se je zaposlila kot asistentka za pedagoško psihologijo na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in bila 1996. leta izvoljena v naziv docentke za pedagoško psihologijo.

Pedagoško delo

Predava predmeta Pedagoška psihologija I (v 3. letniku; vodi tudi seminar iz tega predmeta) in Šolsko svetovalno delo (v 4. letniku, skupaj z V. Zabukovec). Predava na podiplomskem študiju psihologije na Filozofski fakulteti (Poglavja iz pedagoške psihologije in Izbrana poglavja iz pedagoške psihologije; skupaj z D. Žagarjem in C. Peklaj), na podiplomskem študiju na Oddelku za slovanske jezike in književnost (Psihologija branja) ter na podiplomskem študiju razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Pismenost v procesu izobraževanja).

Kot gostujoči učitelj sodeluje tudi v predavanjih na dodiplomskem študiju razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na Univerzi v Celovcu v Avstriji.

Raziskovalno delo

Ukvarja se z naslednjimi raziskovalnimi področji: - psihologija branja (z značilnostmi začetnega opismenjevanja, funkcionalnega branja, programi intenzifikacije bralnih sposobnosti, samoregulacijsko učenje (kognitivni, metakognitivni in motivacijski dejavniki pri tem učenju), - čustvena inteligentnost (v povezavi z učno učinkovitostjo in izobraževalnimi interakcijami); - samoregulacijsko učenje (značilnosti in razvoj spretnosti in zmožnosti samoregulacijskega učenja)

Delo v raziskovalnih projektih: - nosilka raziskave Komunikacijski model opismenjevanja z didaktično igro v prvem triletju osnovne šole (1997-1998), - sodelavka pri Simbolna igra kot dejavnost oz. način integracije različnih vsebinskih področij v kurikulumu predšolske vzgoje (1997-1998), - članica raziskovalne skupine ?Psihološke raziskave? pri Znanstvenem institutu Filozofske fakultete, - odgovorna nosilka raziskave Razvitost metakognitivnih in motivacijskih procesov pri samoregulaciji učenja in njihov pomen za kakovostno izobraževanje (1999-2001; skupaj s C. Peklaj), - nosilka usmerjene temeljne raziskave Temeljni vidiki emocionalno-kognitivnih sposobnosti: kritični pristop k obravnavi konstrukta emocionalne inteligentnosti (2001-2004), - sodelavka pri evalvacijski študiji Organizacija nivojskega pouka, stališča učencev, učiteljev in staršev do te oblike diferenciacije ter njeni učinki na učence (2000-2002).

Članstva v strokovnih združenjih

Društva psihologov Slovenije (DPS), The International Reading Association Bralno društvo Slovenije (BDS; članica upravnega odbora)

Izbrane publikacije

Pečjak, S. (1999). Osnove psihologije branja. Ljubljana: Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Pečjak, S., Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije. Izbrane teme. Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete.

Pečjak, S., Gradišar, M. (2002). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Marjanovič-Umek, L., Lešnik-Musek, P., Pečjak, S., Kranjc, S. (1999). Symbolic Play as a Way of Development and Learning of Preschool Children in Pre-school Institution, European Early Childhood Education Research Journal, 7, 35-45

Pečjak, S. (1999). Sodobni bralni pouk za danes in jutri = Contemporary classroom reading lessons for today and tomorow. V:The mother Tongue on the Doorstep of 21st Century:mednarodni simpozij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo,71-82

Pečjak, S. (1999). Koncept opismenjevanja v luči sodobnih znanj o strateškem učenju. Psihološka obzorja 8 (4), 77-90

Pečjak, S. (1993, 1996). Kako do boljšega branja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (124 str.)

Kontaktni podatki

Kabinet   124
Telefon   +386 1 241 1160
e-pošta   sonja.pecjak@ff.uni-lj.si