Melita Puklek Levpušček
doktorica znanosti, redna profesorica za pedagoško psihologijo

Biografija

Diplomirala je iz psihologije leta 1994 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1997 je magistrirala z nalogo “Sociokognitivni vidiki socialne anksioznosti in njen razvojni trend v adolescenci”. Leta 2001 je doktorirala z delom “Razvoj psihološkega osamosvajanja mladostnikov v različnih socialnih kontekstih”.

Leta 1994 se je redno zaposlila na oddelku za psihologijo. Leta 2003 je bila izvoljena v naziv docentke za razvojno psihologijo. Leta 2005 je pridobila naziv docentke za pedagoško psihologijo. Leta 2011 je pridobila naziv izredne profesorice za pedagoško psihologijo, leta 2016 pa naziv redne profesorice za pedagoško psihologijo.

Raziskovalno se je usposabljala tudi v tujini. Leta 2000 je bila na študijskem izpopolnjevanju v Oxfordu (New College, University of Oxford) kot štipendistka Oxford Hospitality Scheme for East European Scholars. Leta 2004 je bila štipendistka Cal Catterall Financial Aid Fund kot aktivna udeleženka kolokvija Mednarodne zveze za šolsko psihologijo (ISPA) na Univerzi v Exetru. Oktobra 2005 je gostovala na Fakulteti za psihologijo Univerze v Granadi. Maja 2009 je bila gostujoča profesorica na Oddelku za psihologijo Univerze Jaen. Maja 2010 je bila gostujoča profesorica na Fakulteti za psihologijo Univerze na Dunaju. V študijskem letu 2011/12 je bila gostujoča profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu.

Pedagoško delo

Izvaja predmete I. in II. bolonjske stopnje: Psihologija za učitelje, Psihologija pouka in učenja, Didaktika psihologije, Učenje v skupinah ter predmet za študente na Erasmus izmenjavi Learning in groups. Sodeluje tudi na doktorskem študiju Aplikativne psihološke študije.

Raziskovalno delo

Raziskovalno delo

 • psihosocialni razvoj mladostnikov: socialna anksioznost, psihološko
  osamosvajanje, učenje in odnos do šole;
 • vzajemno vplivanje socialnih kontekstov (družina, vrstniki, šola) na razvoj mladostnika
 • prehod v odraslost pri študentih: dejavniki in merila vstopa v odraslost,
  osamosvajanje, študijska motivacija, karierni cilji, digitalno državljanstvo
 • osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti
 • aktivno poučevanje in učenje v višješolskem in visokošolskem študiju.

V preteklih letih je bila članica raziskovalnih skupin v dveh evalvacijskih študijah MŠZŠ: “Organizacija nivojskega pouka, stališča učencev, učiteljev in staršev do te oblike diferenciacije ter njeni učinki na učence” (vodja projekta: red. prof. dr. Drago Žagar) ter “Sodelovalnost in tekmovalnost učencev v zadnji triadi devetletke v povezavi z značilnostmi socialne interakcije, didaktičnimi usmeritvami in pristopi k učenju” (vodja projekta: dr. Alenka Gril). Sodelovala je v CRP raziskovalnem projektu “Vloga psiholoških in družinskih dejavnikov v učni uspešnosti osnovnošolcev” (vodja projekta: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek). V letih 2004-2005 je bila sodelavka na projektu Evropskega socialnega sklada Partnerstvo fakultet in šol (vodja projekta: red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik). V letih 2006-2007 je sodelovala v projektu Partnerstvo fakultet in šol kot vodja delovne skupine za definiranje kompetenc učitelja-mentorja. V letih 2006-2008 je bila članica projektne skupine v okviru CRP projekta “Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli” (nosilka projekta izr. prof. dr. Cirila Peklaj). Od leta 2004 je članica raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija.V letih 2007-2011 je sodelovala v mednarodnem projektu: Emerging adulthood and individuation: A comparison between Austria, Slovenia, and USA (partnerski univerzi: Grand Valley State University, University of Vienna). V letih 2009-2012 je sodelovala v mednarodnem COMENIUS projektu PAM-INA (Perception, Attitude, Movement - Identity Needs Action), v katerem je sodelovalo osem evropskih držav. V letih 2010-2012 je vodila evalvacijsko študijo Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih. V letu 2013 je sodelovala v projektu PESCA – projekt o vzgoji za zdravo prehrano, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013. Od leta 2018 sodeluje v projektu “Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja” (J5-9437) in mednarodnem projektu “Digitalno državljanstvo pri mladih na prehodu v odraslost - primerjava Avstralija, Kanada in Slovenija”. Je članica raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija (P5 0062).

Strokovno delo

Izvaja seminarje za višješolske in visokošolske sodelavce in učitelje (“Kako uspešno predavati”, “Skupinsko delo za aktivnejši študij”, “Osnove visokošolske didaktike”). Leta 2006, 2008 in 2016 je bila imenovana za predsednico DPK SM za psihologijo na maturi s štiriletnim mandatom. V letih 2005-2007 je bila namestnica predstojnice Centra za pedagoško izobraževanje na FF.

Članstva v strokovnih združenjih

 • Društvo psihologov Slovenije (DPS)
 • Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko (SDVD)
 • International School Psychology Association (ISPA)
 • British and East European Psychology Group (BEEPG)
 • International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP)
 • National Geographic Society

Izbrane publikacije

Znanstvena monografija:

Puklek Levpušček, M. (2006). Socialna anksioznost v otroštvu in mladostništvu: razvojni, šolski in klinični vidik. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Ingles, C., Torregrosa, M. S., Mendez, X. F., Hidalgo, M. D., Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2008). Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu (VMTM). Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.

Puklek Levpušček, M. (2008). Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA). Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Puklek Levpušček, M. (ur.) in Zupančič, M. (ur.) (2011). Študenti na prehodu v odraslost. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Puklek Levpušček, M., Podlesek, A. in Šterman Ivančič, K. (2012). Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 21). Ljubljana: Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=124.

Zupančič, M. (ur.) in Puklek Levpušček, M. (ur.) (2018). Prehod v odraslost : sodobni trendi in raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Deli znanstvene monografije:

Peklaj, C. in Puklek Levpušček, M. (2006). Pridobljene in želene učiteljske kompetence diplomantov in študentov Filozofske fakultete. V Peklaj, C. (ur.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev (str. 29-43). Ljubljana: CPI FF.

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2007). Slovenia. V Arnett, J. J. (ur.), International Encyclopedia of Adolescence, 2 vols (str. 866-877). Routledge: Taylor & Francis: New York, London.

Peklaj, C. in Puklek Levpušček, M. (2008). Stečene i željene nastavničke kompetencije diplomaca i studenata Filozofskog fakulteta. V: G. Gojkov (ur.). Kompetencije učitelja i vaspitača (str. 189-224). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Puklek Levpušček, M. (2010). Academic motivation, learning behaviour and achievement. In Peklaj, C. (Ed.), Teacher competencies and educational goals (pp. 75-106). Aachen: Shaker Verlag.

Puklek Levpušček, M. (2011). Odnos s starši: pot k samostojnosti in podaljšana odvisnost. V: Puklek Levpušček, M. (ur.), Zupančič, M. (ur.). Študenti na prehodu v odraslost, (str. 71-108). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Zupančič, M. in Puklek Levpušček, M. Predstave o odraslosti s perspektive študentov. V: Puklek Levpušček, M. (ur.), Zupančič, M. (ur.), Študenti na prehodu v odraslost, (str. 39-69). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Puklek Levpušček, M., Podlesek, A. in Šterman Ivančič, K. (2013). Motivacijski dejavniki bralnih dosežkov v raziskavi PISA 2009. V: Puklek Levpušček, M. (ur.), Šterman Ivančič, K. (ur.), Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih (str. 21-115). Digitalna knjižnica, ISSN 1855-9646, Documenta, 5. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 214 str. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Documenta_5_ISBN_978-961-270-188-8_SWF/978-961-270-188-8.html.

Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Sočan, G. in Peklaj, C. (2013). Ciljna naravnanost učitelja kot napovednik motivacije, vedenja in učne uspešnosti dijakov pri slovenščini. V: Sočan, G. (ur.), Kobal Grum, D. Pogledi psihologije na učinkovitost (str. 67-89, Rostoharjeva zbirka, št. 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. http://psy.ff.uni-lj.si/media/datoteke/Pogledi_psihologije_na_ucinkovitost.pdf.

Ilc Klun, M. in Puklek Levpušček, M. (2014). Europe and the EU: relationship between attitudes and knowledge among Slovenian students. V: Klonari, A. (ur.), Resnik Planinc, T. (ur.), European identity at the crossroads, (str. 123-138), Europa lernen, vol. 3. Zürich; Berlin: LIT. 207 str.

Puklek Levpušček, M. (2015). Motiviranje otrok za zdravo prehrano. V: Podlesek, A. (ur.). Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje (str. 47-56). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Puklek Levpušček, M. (2018). Mladi, študij in karierna pričakovanja. V: M. Zupančič in M. Puklek Levpušček (ur.), Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave (str. 157-192). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. str.

Znanstveno-raziskovalni članki z recenzijo

Puklek Levpušček, M.(2006). Adolescent individuation in relation to parents and friends: Age and gender differences. European Journal of Developmental Psychology, 3, 238-264.

Peklaj, C., Žagar, D., Pečjak, S. in Puklek Levpušček, M. (2006). Motivation and self-efficacy in students attending heterogeneous and ability-grouped classes. Studia Psychologica, 48(4), 333-347.

Puklek Levpušček, M. in Peklaj, C. (2007). Motivation of student teachers in educational psychology course: Its relation to the quality of seminar work and final achievement. Psihološka obzorja, 3, 5-26.

Puklek Levpušček, M. in Videc, M. (2008). Psychometric properties of the Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA) and its relation to positive imaginary audience and academic performance in Slovene adolescents. Studia Psychologica, 50(1), 49-65.

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Math achievement in early adolescence: The role of parental involvement, teachers’ behavior, and students’ motivational beliefs about math. Journal of Early Adolescence, 29(4), 541-570.

Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Kalin, J., Valenčič Zuljan, M. in Peklaj, C. (2009). Student’s social behaviour in relation to their academic achievement in primary and secondary school : teacher’s perspective. Psihologijske teme, 18(1),55-74.

Puklek Levpušček, M. in Gril, A. (2010). Patterns of individuation in Slovenian adolescents and their relationship with adolescents’ perceptions of parents, friends, and teachers. Behavioral Psychology/Psicologia Conductual,18(1), 119-138.

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2010). Kako slovenski študentje zaznavajo obdobje prehoda v odraslost in različna merila odraslosti. Pedagoška obzorja,1, 89-109.

Zupančič, M., Ingles, C. J., Bajec, B. in Puklek Levpušček, M. (2011). Reliability and validity evidence of scores on the Slovene version of the Questionnaire about interpersonal difficulties for adolescents. Child Psychiatry and Human Development, 42, 349-366.

Valenčič Zuljan, M., Peklaj, C., Puklek, M. in Kalin, J. (2011). Didactic competencies of teachers from the learner’s viewpoint. Educational Studies, First published on: 12 May 2011 (iFirst).

Garcia-Lopez, L. J., Inglés, C. J., García-Fernández, J. M., Hidalgo, M. D., Bermejo, R. in Puklek Levpušček, M. (2011). Psychometric properties and clinical cut-off scores of the Spanish version of the Social Anxiety Scale for Adolescents. Journal of Personality Assessment, 93(5), 474-482.

PUKLEK LEVPUŠČEK, M. in BERCE, J. (2012). Social anxiety, social acceptance and academic self-perceptions in high-school students. Društvena istraživanja, 21, 405-419.

VALENČIČ ZULJAN, M., PEKLAJ, C., PEČJAK, S., PUKLEK LEVPUŠČEK, M. in KALIN, J. (2012). Didactic competencies of teachers from the learner’s viewpoint. Educ. stud., 38, 51-62.

ZUPANČIČ, M., KOMIDAR, L. in PUKLEK LEVPUŠČEK, M. (2012). Individuation in relation to parents : A case with Slovene emerging adult Students. Cogn. creier comport.,16, 265-292.

PUKLEK LEVPUŠČEK, M., ZUPANČIČ, M. in SOČAN, G. (2013). Predicting achievement in mathematics in adolescent students : The role of individual and social factors. Journal of Early Adolescence,33,523-551.

BRKOVIĆ, I., KERESTEŠ, G. in PUKLEK LEVPUŠČEK, M. (2014). Trajectories of change and relationship between parent-adolescent school-related conflict and academic achievement in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 34(6), 792-815.

Komidar, L., Zupančič, M., Sočan, G. in Puklek Levpušček, M. (2014). Development and construct validation of the Individuation test for emerging adults (ITEA). Journal of Personality Assessment, 96, 503-514. ODLIČNI V ZNANOSTI 2015

Zupančič, M, Komidar, L. in Puklek Levpušček, M. (2014). Individuation in Slovene emerging adults: its associations with demographics, transitional markers, achieved criteria for adulthood, and life satisfaction. Journal of Adolescence, 37, 1421-1433.

Zupančič, M., Friedlmeier, W., Puklek Levpušček, M., Sirsch, U., Bruckner, J., Horvat, M. (2014). Perceptions of achieved criteria for adulthood among Austrian, Slovene, and U. S. students. SAGE open, ISSN 2158-2440, okt. - dec. 2014. http://sgo.sagepub.com/content/4/4/2158244014556997.

Puklek Levpušček, M., Ingles Saura, C. J., Marzo Campos, J. C. in Garcia-Fernandez, J. M. (2015). School anxiety inventory: reliability and validity evidence in a sample of Slovenian adolescents. Psychology in the Schools, 52(9), str. 860-873.

Komidar, L., Zupančič, M., Bjoernsen, C. in Puklek Levpušček, M. (2016). Development of the short version of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA-S) and its measurement invariance across Slovene and U.S. emerging adults. Journal of Personality Assessment, 98(6), 626-639.

Puklek Levpušček, M., Rauch, V. in Komidar, L.(2018). Individuation in relation to parents as a predictor of career goals and career optimism in emerging adults. Scandinavian Journal of Psychology, 59(2), str. 146-156.

Kavčič, T., Puklek Levpušček, M., Zupančič, M., Poredoš, M. in Bjornsen, C. A. (2019). Personal correlates of problematic types of social media and mobile phone use in emerging adults. Human Technology, 15(2), str. 256-278.

Univerzitetni učbenik

Puklek Levpušček, M. in Marentič Požarnik, B. (2005). Skupinsko delo za aktiven študij. Ljubljana: CPI FF.

Marentič Požarnik, B., Puklek Levpušček, M., Resnik Planinc, T., Ilc, M. in dr. (2007). Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev. Ljubljana: CPI FF.

Kontaktni podatki

Kabinet   125c
Telefon   +386 1 241 1172
e-pošta   melita.puklek@ff.uni-lj.si