Martina Horvat
asistentka za razvojno psihologijo, mlada raziskovalka

Biografija

Študirala je psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2008 z delom Napoved učne uspešnosti pri prvošolcih: značilnosti otrok in vpletenost mam v njihovo učno dejavnost. Svoje izobraževanje nadaljuje na podiplomskem študijskem programu Psihologija (smer Razvojna psihologija). Zaposlena je kot mlada raziskovalka na Katedri za razvojno psihologijo. Pomaga pri pedagoškem procesu matične fakultete in sodeluje s Centrom za psihodiagnostična sredstva v Ljubljani ter Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru. V okviru usposabljanja sodeluje v bilateralnih projektih z univerzama Gainesville State College (ZDA) ter University of Vienna (Avstrija).

Delovne izkušnje

Od jeseni 2008 je zaposlena kot mlada raziskovalka na Oddelku za psihologijo (Katedra za razvojno psihologijo), kjer se raziskovalno usposablja ter sodeluje pri izvedbi vaj s področja razvojne psihologije.

Pedagoško delo

Na dodiplomskem študiju psihologije sodeluje pri izvedbi vaj pri predmetih Razvojna psihologija III in Psihologija mladostništva in odraslosti.

Raziskovalno delo

V okviru svojega raziskovalnega dela raziskuje primerjalno napovedno vrednost osebnostnih mer za socialno prilagajanje v otroštvu. Sodeluje v nacionalnem raziskovalnem programu Uporabna razvojna psihologija in pri temeljnem znanstvenem projektu Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja, v okviru katerega s sodelavci raziskuje psihosocialni razvoj na prehodu iz mladostništva v odraslost in v pozni odraslosti. Udeležuje se domačih in mednarodnih znanstvenih konferenc, kjer v sodelovanju z mentorico in sodelavci predstavlja rezultate svojega raziskovalnega dela.

Izbrane publikacije

Horvat, M. in Zupančič, M. (2010). Osebnostne poteze kot napovedniki socialnega vedenja pri prvošolcih. Psihološka obzorja, 19(4), 111-132.

Horvat, M., Zupančič, M. in Vidmar, M. (2010). Značilnosti otrok in vpletenost staršev v otrokovo učno dejavnost kot napovedniki učne uspešnosti prvošolcev. Šolsko polje, 21(1/2), 11-33.

Komidar, L. in Horvat, M. (v tisku). Merjenje različnih vidikov osamosvajanja na prehodu v odraslost. V: Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (ur.), Študenti na prehodu v odraslost. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Zupančič, M., Colnerič, B. in Horvat, M. (2010). Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših : implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi. Andragoška spoznanja, 16(2), 37-51.

Zupančič, M. in Horvat, M. (2009). Profil velikih pet osebnostnih potez pri starostnikih : predstave o starejših osebah in njihove opažene značilnosti. Anthropos, 41(3/4), 11-29.

Zupančič, M., Horvat, M. in Colnerič, B. (2010). Kronološka in zaznana starost pri starejših : koliko let se vidijo, počutijo in bi želeli biti stari. Kakovostna starost, 13(2), 44-55.

Zupančič, M. in Horvat, M. (2009). Vloga vedenjsko genetskih spoznanj v sodobni psihologiji. Anthropos, 41(1/2), 135-164.

Zupančič, M. in Horvat, M (2009). The big five in elderly. V: Proceedings of the XIVth European Conference on Developmental Psychology : ECDP, Vilnius, Lithuania, August 18-22 (str. 593-597). Pianoro: Medimond.

Kontaktni podatki