Ludvik Horvat
doktor znanosti, redni profesor za razvojno psihologijo
15. april 1949, v Brezovcih

Biografija

Diplomiral je iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani 1972. Magistrski študij je končal 1976 in pridobil naziv magister otroške in mladinske psihologije. Doktoriral je leta 1983 s tezo Vpliv sistematične predšolske vzgoje na otrokov intelektualni razvoj s psihometričnega in kvalitativno analitičnega aspekta. V obdobju od 1988-1990 je bil predsednik takratnega Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.

Delovne izkušnje

Leta 1973 je bil izvoljen v naziv asistent za razvojno psihologijo in se zaposlil na Oddelku za psihologijo.V naziv docenta za razvojno psihologijo je bil prvič izvoljen 1984. Od 1986 do 1988 je bil prodekan Filozofske fakultete.Leta 1990 je bil izvoljen v naziv izrednega in leta 1996 v naziv rednega profesorja za razvojno psihologijo. V obdobju od 1992 - 1996 je bil dva mandata predstojnik Oddelka za psihologijo. Od leta 1997 do 2001 je bil dekan Filozofske fakultete in član senata Univerze v Ljubljani.

Pedagoško delo

Predava predmet Razvojna psihologija I v prvem letniku, je sonosilec seminarjev Izbrana poglavja iz razvojne psihologije I in II, ter izbirnega predemeta Psihologija družine na dodiplomskem študiju. Na podiplomskem študiju je sonosilec predmeta Poglavja iz razvojne psihologije.

Raziskovalno delo

Raziskovalno se je ves čas ukvarjal z empiričnim proučevanjem dejavnikov psihosocialnega razvoja otrok. O rezultatih svojih raziskav je poročal na mnogih domačih in tujih strokovnih zborovanjih.

Izbrane publikacije

Horvat, L. (1983). Teorije in dejavniki kognitivnega razvoja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Horvat, L. (1986). Predškolsko vaspitanje i intelektualni razvoj. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Horvat, L. in Magajna, L. (1988). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Horvat, L. in Svetina, M. (1993). Relationships between cognitive and language development in the first two years of life. Studia Psychologica, 35 (4-5), str. 423-424.

Kontaktni podatki

Govorilne ure   po dogovoru
Kabinet   121
Telefon   +386 1 241 1156
e-pošta   ludvik.horvat@ff.uni-lj.si