Ljubica Marjanovič Umek
doktorica znanosti, zaslužna profesorica za razvojno psihologijo
10. september 1953, v Ljubljani

Biografija

Diplomirala je 1976 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz psihologije. Za diplomsko delo je prejela nagrado sklada Borisa Kidriča. Leta 1979 si je pridobila naziv magistrice za otroško in mladinsko psihologijo. Leta 1988 je uspešno zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom Razvoj in odnos miselnih in govornih struktur pri predšolskih otrocih, in bila leta 1989 promovirana za doktorico psiholoških znanosti

Delovne izkušnje

Leta 1976 se je zaposlila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za psihologijo kot stažistka - raziskovalka. Leta 1979 je bila izvoljena v naziv asistentke za razvojno psihologijo, leta 1989 pa v naziv docentke, leta 1994 v naziv izredne profesorice in leta 1999 v naziv redne profesorice za razvojno psihologijo.

Pedagoško delo

Na Oddelku za psihologijo predava razvojnopsihološke predmete, in sicer Razvojno psihologijo otroštva, Uporabno razvojno psihologijo in izbirni predmet Otroška igra in risba. Na oddelku za pedagogiko in andragogiko pa predava predmeta Razvojna psihologija in Uporabna otroška psihologija. Na doktorskem študiju predava predmet Študije vseživljenjskega razvoja .

Raziskovalno delo

Glavna področja njenega raziskovanja so: - razvoj mišljenja in socialne kognicije, - razvoj govora (zakonitosti govornega razumevanja, izražanja, rabe govora, raba govora v različnih kontekstih in položasjih, merjenje govora) - otroška igra (simbolna igra v zgodnjem otroštvu, igrače v igri, igra v kontekstu predšolske vzgoje v vrtcih), - aplikativna razvojna psihologija

Raziskovalni projekti: Bila je nosilka in sodelavka v več temeljnih in aplikativnih raziskavah s področja otroške igre, risbe, govornega razvoja, priprave razvojnih lestvic, pojmovanju otroka v vrtcu, izdelave konceptov in modelov za ugotavljanje kakovosti v vrtcih in šolah. Sedaj je članica raziskovalne skupine Psihološke raziskave, odgovorna nosilka raziskave (CRP) Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcu: zagotavljanje kakovosti in evalvacijske študije Ugotavljanje učinka kurikula na socialno emocionalni razvoj otrok in komunikacijo v vrtcu , sodelavka na raziskavi (CRP) Vpliv vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli.

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije Združenje raziskovalcev Slovenije The European Early Childhood Education Research Association

Izbrane publikacije

MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, SOČAN, Gregor. Early vocabulary, parental education, and the frequency of shared reading as predictors of toddler’s vocabulary and grammar at age 2;7 : a Slovenian longitudinal CDI study. Journal of child language, ISSN 1469-7602, Mar. 2017, vol. 44, iss. 2, str. 457-479.
MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška. The roles of child gender and parental knowledge of child development in parent-child interactive play. Sex roles, ISSN 1573-2762, 21. Jan. 2017, 14 str.
MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, SOČAN, Gregor, TAŠNER, Veronika. A socio-cultural perspective on childrenʼs early language : a family study. European early childhood education research journal, ISSN 1350-293X, 2015, vol. 23, no. 1, str. 69-85.
ERIKSSON, Mårten, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Differences between girls and boys in emerging language skills : evidence from 10 language communities. British journal of developmental psychology, ISSN 0261-510X, jun. 2012, vol. 30, iss. 2, str. 326-343.
MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, PODLESEK, Anja. Parental influence on the development of children’s storytelling. European early childhood education research journal, ISSN 1350-293X, sep. 2012, vol. 20, no. 3, str. 351-370.
MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Mišljenje in govor kot napovednika bralne pismenosti in znanja otrok : socialna in kulturna perspektiva. V: NOVAKOVIĆ, Tanja (ur.), NOLIMAL, Fani (ur.), NOLIMAL, Fani. Bralna pismenost v vrtcu in šoli, Teoretska izhodišča in empirične ugotovitve, (Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja). 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013, str. 49-62.
MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, KRANJC, Simona, FEKONJA PEKLAJ, Urška, GRGIĆ, Katja. Quality of the preschool and home environment as a context of children’s language development. V: SIRAJ-BLATCHFORD, Iram (ur.), MAYO, Aziza (ur.). Early childhood education, (SAGE library of educational thought and practice). Los Angeles [etc.]: Sage, 2012, vol. 2, str. 19-38.
MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, PEČJAK, Sonja. Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 106 str.
MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška. Early vocabulary and grammar development : Slovenian CDI studies. Saarbrücken: Scholar’s Press, cop. 2016. VIII, 73 str.

Kontaktni podatki

Kabinet   120a
Telefon   +386 1 241 1152
e-pošta   ljubica.marjanovic@ff.uni-lj.si