Janek Musek
doktor znanosti, zaslužni profesor za občo psihologijo
3. junij 1945

Biografija

1968 diplomiral iz psihologije, 1975 doktoriral (Simbolizem v odnosu do osebnostnih lastnosti) na Univerzi v Ljubljani.

Soustanovitelj Inštituta za psihologijo osebnosti Soustanovitelj Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj

Nagrade in priznanja: - Nagrada Sklada Borisa Kidriča (1984) - Zahvalnica Zveze društev psihologov Jugoslavije in Plaketa Zveze društev psihologov Jugoslavije (1984) - Rostoharjevo priznanje Društva psihologov Slovenije (1991) - Priznanje Filozofske fakultete (1994)

Delovne izkušnje

1969 izvoljen za asistenta za občo psihologijo, 1977 za docenta za občo psihologijo, 1983 za izrednega profesorja za občo psihologijo, 1988 za rednega profesorja za občo psihologijo, od 2015 Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, vse na Univerzi v Ljubljani. Bil je predstojnik Oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti (1980-1982), prodekan Filozofske fakultete (1984-1986) in prorektor Univerze v Ljubljani (1996-1998).

Pedagoško delo

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: - Predmet in metode psihologije (Oddelek za psihologijo, 1. letnik) - Psihologija osebnosti (Oddelek za psihologijo, 2. letnik, Oddelek za pedagogiko, 1. letnik) - Zgodovina in smeri psihologije (Oddelek za psihologijo, 2. letnik) - Seminar iz obče psihologije (Oddelek za psihologijo, 3. letnik) - Trendi in perspektive sodobne psihologije (Oddelek za psihologijo, podiplomski študij) - Poglavja iz kognitivne psihologije in psihologije osebnosti (Oddelek za psihologijo, podiplomski študij)

Predaval je tudi na drugih fakultetah Univerze v Ljubljani, na Univerzah v Würzburgu, v Trstu, v Celovcu in na Ticinskem univerzitetnem centru v Luganu.

Do 2017 bil mentor 147 diplomantom, 50 magistrom, 37 doktorjem znanosti in več mladim raziskovalcem.

Raziskovalno delo

  • psihologija osebnosti, teorija osebnosti in osebnostnega razvoja, diferencialna psihologija (medosebne razlike, razlike med spoloma, spolne sheme, generacijske razlike)
  • kognitivna psihologija, simbolni procesi, kognitivne sheme
  • vrednote, teorija vrednot, vrednotne usmeritve, medkulturni vidiki vrednot
  • jaz, samopodoba, struktura jaza in samopodobe, sheme jaza
  • stres, dobro počutje, osebna čvrstost, kakovost življenja
  • teorija zavesti, zavestna stanja, parapsihologija
  • zgodovinski razvoj psihologije, pojmovanja predmeta psihologije
  • metode psihološkega raziskovanja, eksperimentalni dizajn
  • psihologija v luči teorije znanosti, epistemologije in filozofije

Sodeloval je v več mednarodnih raziskovalnih projektih (2) in domačih projektih (12), vodi ali je vodil 6 večletnih projektov. V letih 1982-1990 je bil vodja programskega sklopa Psihološke raziskave, od 1991 do 1997 vodja raziskovalne skupine na Oddelku za psihologijo, od 1998 vodi programsko skupino Psihološke raziskave. Bil je član Sveta za znanost Republike Slovenije in vodja programskega sveta Raziskovalne skupnosti Slovenije za področje vzgoje, izobraževanja in pedagogike, psihologije, socialnega dela in kineziologije. V letih 1992 do 1995 je bil nacionalni koordinator za področje/polje Psihologija in sociologija, od 1995 do 2000 za področje/polje Psihologija. Bil je v organizacijskih odborih za več domačih in mednarodnih znanstvenih psiholoških kongresov, tudi vodja organizacijskega ali programskega odbora na nekaterih od njih. Od 2004 do 2008 vodil programsko skupino Psihološke raziskave - Osebnost in kognicija kot dejavnika odločanja in raziskovalni projekt Osebnost in samopodoba v pozitivni psihologiji Član in namestnik predsednika Sveta za družboslovje pri ARRS.

Članstva v strokovnih združenjih

Član Društva psihologov Slovenije, sodeloval v njegovih telesih in komisijah. V letih 1984-1986 je bil podpredsednik Društva psihologov Slovenije. Vodi Strokovni odbor Društva psihologov Slovenije. Od 1977 med uredniki revije Anthropos, od 2000 glavni urednik te revije; glavni (1991-1996) in odgovorni (1997-1998) urednik revije Psihološka obzorja; od 1997 v uredniškem odboru Revije 2000. Od 2008 do 2014 član uredniškega odbora revije Studia Psychologica (Bratislava). Od 2014 član mednarodnega Svetovalnega odbora Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj (IEV) in mednarodnega Svetovalnega odbora za mednarodni projekt integracije vrednot v vzgojo in izobraževanje IEV. Od 2017 član Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije.

Izbrane publikacije

Po sistemu COBISS ima objavljenih okrog 530 enot, med temi okrog 80 znanstvenih člankov in drugih znanstvenih prispevkov, 45 knjig (od tega 16 znanstvenih monografij, 10 univerzitetnih in 18 drugih učbenikov). Med njimi: Musek, J. (1982). Osebnost. Ljubljana: DDU Univerzum. Musek, J. (1985). Narava in determinante zavestnega odločanja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Musek, J. (1990). Simboli, kultura, ljudje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Musek, J. (1992). Dimensions of personality and value orientations. V: L. Marjanovic-Umek and D. Zagar (Eds.). Department of psychology : 40 years : collection of scientific papers. Ljubljana: Faculty of Philosophy, Department of Psychology, pp. 11-27. Musek, J. (1993). The universe of human values: A structural and developmental hierarchy. Studia Psychologica, Vol. 35, No. 4-5, pp. 321-326. Musek, J. (1994). Values and Value Orientations in the Background of European Cultural Traditions. Anthropos (Ljublj.), 26, International issue, pp. 272-280. Musek, J. (1996). The impact of transitional changes on value systems in Postcommunist Europe : the implications for the higer education reform processes. In: Perspectives in higer education reform : based upon the sixth annual conference held in prague, Czech Republic, November 3-6, 1996 Kobal, D., Musek, J. (1996). Self-concept, personality styles and academic achievement : their inter-relationship. In: D. Piciga, (Ed.) Cognition, learning & instruction, (The School Field, Vol. 7, no. 3/4). Ljubljana: The Slovene Society of Research in the School Field, pp. 61-77. Musek, J. (1997). Personality stereotypes : psychological comprehension of stereotypes. V: B. Jezernik and R. Muršic (Eds.). Prejudices and stereotypes in the social sciences and humanities, (Etnološka stičišča, 5; 7), (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997, str. 15-26. Musek, J. (1997). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy. Musek, J. (1998). Political and religious adherence in relation to individual values. Stud. psychol., 40, 1/2, pp. 47-59. Musek, J. (1999). Psychological models and theories of personality. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Musek, J. (2000). Nova psihološka teorija vrednot. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti & Educy. MUSEK, Janek, AVSEC, Andreja. Pozitivna psihologija : subjektivni (emocionalni) blagor in zadovoljstvo z življenjem. Anthropos (Ljublj.), 2002, letn. 34, št. 1/3, str. 41-68, ilustr. Musek, J. (2003). Zgodovina psihologije. Ljubljana: Filozofska faktulteta. MUSEK, Janek. Slovenia under a psychomicroscope : recent research on personality and value dimensions. Psychol. Beitr. (Lengerich), 2004, vol. 46, suppl. 1, str. 89-10. MUSEK, Janek. Strpnost, vrednote, vernost in politična usmeritev. Anthropos (Ljublj.), 2004, letn. 36, št. 1/4, str. 247-269. MUSEK, Janek, MARAVIČ, Ksenija. Vrednote in duhovna inteligentnost. Anthropos (Ljublj.), 2004, letn. 36, št. 1/4, str. 271-289. Musek, J. (2005). Psihološke in kognitivne študije osebnosti. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Musek, J. (2005). Psihološke dimenzije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Musek, J. (2005). Predmet, metode in področja psihologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Musek, J., Strniša, J. (2005). Vrednote in psihično blagostanje. Anthropos, letn. 37, št. 1/4, str. 339-356. Musek, J. (2007). A General Factor of Personality: Evidence for the Big One in the Five Factor Model. Journal of Research in Personality. Kobal Grum, D. & Musek, J. (2009). Perspektive motivacije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Musek, J. (2010). Psihologija življenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti. Musek, J. (2014). Psihološki temelji družbe prihodnosti. Ljubljana: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj.. Musek, J. (2015). Osebnost, vrednote in psihično blagostanje. Razprave FF. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Musek, J. (2017). The General Factor of Personality. London, Cambridge (MA): Academic Press, Elsevier.

Kontaktni podatki

Kabinet   133b
Telefon   +386 1 241 1174, ++386 40 427 571
e-pošta   janek.musek@ff.uni-lj.si
Spletna stran   www.musek.si