Gregor Sočan
doktor znanosti, izredni profesor za psihološko metodologijo
11. 7. 1971, Ljubljana

Biografija

Izobrazba:

Dodiplomski študij: dipl. psiholog, Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Ljubljana, Slovenija, 1991–1996.

Magisterij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Psihološka metodologija), 2000, “Hitrost procesiranja informacij in podrejeni konstrukti: konvergentna in divergentna veljavnost merskih metod”

Doktorat: Državna univerza v Groningenu, Groningen, Nizozemska (psihološke, pedagoške in sociološke vede), 2003, “The incremental value of Minimum Rank Factor Analysis”

Zaposlitve:

• od oktobra 2003: asistent z doktoratom na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani,

• december 2000 – september 2003: asistent stažist (Asistent in Opleiding) na Fakulteti za psihologijo, pedagogiko in sociologijo Univerze v Groningenu (Nizozemska),

• oktober 2000 – november 2000: asistent na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani,

• marec 2000 – september 2000: nadomestno civilno služenje v Kliničnem centru v Ljubljani,

• december 1996 – februar 2000: asistent na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Delovne izkušnje

Sodelovanje v komisijah in odborih na fakulteti in univerzi: Član upravnega odbora FF UL: 2011-2016; Član programskega sveta doktorskega študijskega programa Statistika: od 2009; Namestnik predstojnika Oddelka za psihologijo FF UL: 2007/08 – 2008/09; Član komisije za dodiplomski študij FF UL: 2005 in 2007. Član komisije za etiko FF: od 2016

Vodstveno in koordinatorsko delo: Koordinator doktorskega študijskega programa Statistika za področje psihološke statistike: od 2009; Koordinator za področje psiholoških testov na Centru za psihološko merjenje in svetovanje FF UL: od 2014; Vodja Centra za psihološko merjenje in svetovanje pri Oddelku za psihologijo FF UL: 2012-2014; Koordinator za bolonjsko prenovo študijskih programov na Oddelku za psihologijo: 2005 in 2007.

Organizacija strokovnih srečanj: Vodja pripravljalnega odbora 1. Rostoharjevih dnevov (FF UL; 20.-21. 4. 2012); Član organizacijskega odbora 8th Alps-Adria Psychology Conference (FF UL, 2.-4. 10. 2008).

Sodelovanje v strokovnih telesih izven univerze: Član Komisije za psihodiagnostična sredstva pri Društvu psihologov Slovenije (član): od 2009.

Članstvo v uredniških odborih znanstvenih revij: Psihološka obzorja (področni urednik): od 2013. Psihološka obzorja (član uredniškega sveta): 2005-2012.

Recenzent: British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, International Journal of Rehabilitation Research, Journal of Educational Measurement, Psychometrika, Metodološki zvezki, Psihološka obzorja, Review of psychology.

Pedagoško delo

Prva stopnja:

• Statistično zaključevanje (vaje): od 2009/10;

• Multivariatne metode (pred spremembo imena: Korelacijske metode): 2010/11 (predavanja) oz. od 2010/11 dalje (vaje);

• Testna teorija (vaje): od 2011/12 dalje;

• Praktikum iz SPSS (vaje): 2001/02 – 2002/03 na Fakulteti za psihologijo, pedagogiko in sociologijo Univerze v Groningenu;

• Matrični račun (predavanja in vaje): 2000/01 – 2002/03 na Fakulteti za psihologijo, pedagogiko in sociologijo Univerze v Groningenu.

Druga stopnja:

• Uporabna psihometrija (seminar): od 2012/13 dalje;

• Ekonomska psihologija (seminar): 2013/14;

• Okoljska psihologija: 2013/14, od 2017/18;

• Raziskovanje učnega procesa (seminar/vaje): od 2012/13 dalje;

• Kategorični in merski modeli v družboslovju (predavanja): od 2013/14 dalje na študiju Uporabna statistika (interdisciplinarni študij na UL).

Tretja stopnja:

Program Humanistika in družboslovje: soizvedba skupnega predmeta Raziskovalna metodologija v psihologiji ter doktorskih seminarjev;

Program Statistika: soizvedba skupnega predmeta Sodobni statistični pristopi in modulskega predmeta Izbrana poglavja iz psihološke statistike; izbirni predmet Moderna psihometrična testna teorija.

Dodiplomski študij – predbolonjski program:

• Psihometrija II (vaje): 1996/97 – 1999/2000 in 2003/04-2010/11;

• Statistika za psihologe (vaje): 1996/97 – 1999/2000 in 2003/04 – 2006/07;

• Informatika in računalništvo za psihologe: 2007/08 – 2008/09 (predavanja) in 1996/97 – 1999/2000 in 2003/04 – 2008/09 (vaje);

• Izbrana poglavja iz psihometrije II (seminar): 2007/08-2011/12;

• Multivariatne metode za analizo podatkov (predavanja): 2008/09.

Vabljena predavanja na podiplomskem študiju psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, Hrvaška (2006, 2007, 2009 in 2011).

Raziskovalno delo

Glavna področja mojega raziskovanja so:

Psihometrija: sestavljanje psiholoških testov, tehnike točkovanja in ocenjevanja zanesljivosti testov.

Multivariatne metode: metode faktorske analize, zlasti v povezavi s testno teorijo; aplikacija strukturnih, večnivojskih in drugih kompleksnih multivariatnih modelov na področju osebnosti, razvojne in pedagoške psihologije.

Delo v raziskovalnih projektih in programih:

Uporabna razvojna psihologija

Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja

Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti

Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja

AviD: AvdioVizualna Identifikacija in ugotavljanje verodostojnosti govorca za zagotavljanje varne komunikacije

Medkulturna primerjava temeljnih osebnostnih dimenzij v otroštvu: stabilnosti in spremembe

Razvoj preizkusov procesiranja govornih dražljajev: kognitivnopsihološki in avdiološki vidiki

Measuring the impossible network

Članstva v strokovnih združenjih

Psychometric Society

Statistično društvo Slovenije

Društvo psihologov Slovenije

Izbrane publikacije

Sočan, G. in Bucik, V. (1998). Relationship between speed of information-processing and two major personality dimensions - extraversion and neuroticism. Personality and Individual Differences, 25, 35-48.

Berge, J. M. F. ten in Sočan, G. (2007). The set of feasible solutions for reliability and factor analysis. V: S.-Y. Lee (ur.), Handbook of latent variable and related models (str. 303-320). Amsterdam [etc.]: Elsevier.

Sočan, G. (2004/2011). Postopki klasične testne teorije. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Komidar, L., Zupančič, M., Sočan, G. in Puklek Levpušček, M. (2014). Development and construct validation of the Individuation test for emerging adults (ITEA). Journal of personality assessment, 96, 503-514.

Sočan, G. (2016). Comparison of principal component solutions in two populations : A bootstrap test of the perfect congruence hypothesis. Methodology, 12(1), 11-20.

Sočan, G. (2015). Empirical option weights for multiple-choice items : Interactions with item properties and testing design. Metodološki zvezki, 12(1), 25-43.

Kontaktni podatki

Govorilne ure   Na daljavo. Povezava za rezervacijo termina: https://drive.google.com/file/d/1NkFqZcCrLaiC1LMAtJUrtbJoT6nD79SF/view
Kabinet   122
Telefon   +386 1 241 1184
e-pošta   gregor.socan@ff.uni-lj.si