Erika Zabret
doktorica znanosti

Raziskovalno delo

Kvaliteta odnosov v družini Človekovo subjektivno in psihično blagostanje Navezanost v odraslosti

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije

Izbrane publikacije

Tomec, E., Pečjak, S. in Peklaj, C.(2006). Kognitivni in metakognitivni procesi pri samoregulaciji učenja. Psihološka obzorja, 15, 75-92.

Tomec, E.(2005). Navezanost v odraslosti. Anthropos, 1-4, 399-415.

Kontaktni podatki