Darja Kobal Grum
doktorica znanosti, redna profesorica za občo psihologijo

Biografija

Na Univerzi v Ljubljani je diplomirala iz psihologije leta 1992. Leta 1995 je magistrirala z nalogo Samopodoba in učna uspešnost: primerjalna študija med vzorcema slovenskih in francoskih mladostnikov in leta 1998 doktorirala z zagovorom teze Samopodoba mladostnikov in njihov odnos do šolskega izobraževanja.

Delovne izkušnje

Leta 1993 se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, leta 1997 pa se je redno zaposlila na Oddelku za psihologijo. 1995 je bila izvoljena v naziv asistentke, 1999 v naziv docentke, 2005 v naziv izredne in 2011 v naziv redne profesorice za občo psihologijo.

Pedagoško delo

Je nosilka predmetov Motivacija in emocije, Uvod v psihologijo, Psihologija vsakdanjega življenja, Diferencialne psihologije in sonosilka predmeta Komunikologija za psihologe na Filozofski fakulteti. Na Biotehniški fakulteti predava predmet Psihologija prehrane. Predava na interdisciplinarnem doktorskem študiju - Humanistika in družboslovje. Kot gostujoča predavateljica je v letu 2001 predavala na Oddelku za psihologijo, na Univerzi La Laguna, na Tenerifih,2007 na Univerzi E. Lorand v Budimpešti, med leti 2009 in 2011 je bila gostujoča predavateljica na Univerzi v Tsukubi na Japonskem. Leta 2011 je bila habilitirana v naziv redna profesorica za občo psihologijo, med leti 2011 in 2015 je bila predstojnica Oddelka za psihologijo, od leta 2019 pa je vodja katedre za občo psihologijo.

Raziskovalno delo

Glavna področja njenega raziskovanja so: - psihologija osebnosti: samopodoba, samospoštovanje, identiteta, osebnostni slogi - motivacija: notranja, zunanja motivacija, tekmovalnost, vedenje v grajenem okolju - emocije Delo v raziskovalnih projektih: Bila je odgovorna nosilka raziskovalnega aplikativnega projekta Učenje in motivacija za učenje v šoli (1998-2001), Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija (2001-2004) in raziskovalka pri projektu Temeljni vidiki emocionalno-kognitivnih sposobnosti: kritični pristop k obravnavi konstrukta emocionalne inteligentnosti (2001-2005). Je članica raziskovalne skupine Psihološke raziskave pri Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete. Podiplomsko se je izobraževala na Univerzi Louis Pasteur v Strasbourgu in na Univerzi v Bristolu, podoktorsko pa na Portland State University v Oregonu.

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije (DPS; članica društva in članica komisije za psihodiagnostična sredstva) Združenje raziskovalcev Slovenije (ZRS) Društvo kognitivnih znanosti v Sloveniji (DKZ; namestnica koordinatorke za področje kognitivne psihologije) International Society for the Study of Consciousness (ISSC) Self-Research Centre (SRC)

Izbrane publikacije

KOBAL GRUM, Darja. Samopodoba v diferencialni psihologiji, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017.

MARČIČ, Renata, KOBAL GRUM, Darja. Gender differences in the relationship between self-esteem varieties and aggressiveness. V: HOLLOWAY, Franklin (ur.). Self-esteem : perspectives, influences and improvement strategies, (Psychology of emotions, motivations and actions). New York: Nova Publishers, cop. 2016, str. 75-106.

UCMAN, Saša, KOBAL GRUM, Darja. Improvement of self-esteem in persons with dependency on illicit drugs after clinical treatment. V: HOLLOWAY, Franklin (ur.). Self-esteem : perspectives, influences and improvement strategies, (Psychology of emotions, motivations and actions). New York: Nova Publishers, cop. 2016, str. 231-272.

STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, STREL, Janko, BUČAR PAJEK, Maja, GOLJA, Petra, ROBIČ, Tatjana, ZDEŠAR KOTNIK, Katja, KOBAL GRUM, Darja, FILIPČIČ, Tjaša, SORIĆ, Maroje, MIŠIGOJ-DURAKOVIĆ, Marjeta, ŠAJBER, Dorica, LESKOŠEK, Bojan, ULAGA, Maja, PINTER, Stanislav, HADŽIĆ, Vedran, ZALETEL, Petra, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, DJOMBA, Janet Klara, JURIČIČ, Mojca, KUKEC, Andreja, PUŠNIK, Vika, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, FAJDIGA TURK, Vida, PAJEK, Jernej, KOLAR, Edvard, JURAK, Gregor. The ACDSi 2014 - a decennial study on adolescents´ somatic, motor, psychosocial development and healthy lifestyle : study protocol. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2015, year 21, no. 3, str. 107-123.

Kontaktni podatki

Kabinet   132
Telefon   +386 1 241 1151
e-pošta   darja.kobal@ff.uni-lj.si