Cirila Peklaj
doktorica znanosti, redna profesorica za pedagoško psihologijo

Biografija

Leta 1985 je diplomirala na Filozofski fakulteti iz psihologije. Magistrski študij je zaključila 1991 z nalogo: Kognitivni stil v povezavi z ustvarjalnostjo in uspešnostjo učencev. Doktorirala je 1997 na Filozofski fakulteti z zagovorom naloge: Vpliv sodelovalnega učenja na spoznavne, socialno-čustvene in motivacijske procese pri učencih. Leta 1987 je bila prvič izvoljena v naziv asistentke za pedagoško psihologijo. V tem letu se je tudi zaposlila na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete. Leta 1998 je bila izvoljena v naziv docentka za pedagoško psihologijo.

Pedagoško delo

Od leta 1987 je bila zaposlena kot asistentka pri predmetu Psihologija za učitelje, od študijskega leta 98/99 pa predava Psihologijo za učitelje za študente 2. letnikov pedagoških smeri na Filozofski fakulteti. Predava tudi Psihologijo pouka in učenja za študente pedagoških smeri Fakultete za matematiko in fiziko, Biotehniške fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Od leta 2000/01 predava tudi predmet Psihologija za študente pedagoških smeri na Akademiji za glasbo. Sodeluje tudi na podiplomskem študiju psihologije pri predmetu Poglavja iz pedagoške psihologije. Od leta 1991 sodeluje pri izvedbi tečajev iz visokošolske didaktike, ki so organizirani za učitelje Univerze v Ljubljani in Mariboru.

Raziskovalno delo

Raziskovalno se največ ukvarja s področjem učenja in poučevanja, z ugotavljanjem individualnih razlik pri učenju, sodelovalnim učenjem ter procesi samoregulacije pri učenju.

Sodelovala je v raziskovalnih projektih: - Bazična raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter uresničevanje potreb po znanju v slovenskem družbenem in kulturnem prostoru; - Sodobne psihološke koncepcije učenja in znanja in njihov pomen za poučevanje; - Organizacija nivojskega pouka, stališča učencev, učiteljev in staršev do te oblike diferenciacije ter njihovi učinki na učence; - Razvitost metakognitivnih in motivacijskih procesov pri samoregulaciji učenja in njihov pomen za kakovostno izobraževanje.

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije European Aassociation for Research on Learning and Instruction - EARLI

Od leta 2000 je predsednica Predmetne maturitetne komisije za psihologijo ter od leta 2002 predsednica Razširjene predmetne komisije za psihologijo na ZŠ republike Slovenije.

Izbrane publikacije

Peklaj, C., Vodopivec, B. (1998). Metacognitive, affective-motivational processes and studentsx achievement in mathematics. Studia Psychologica, 40(3), 197-209.

Peklaj, C. Vodopivec B. (1999). Effects of cooperative versus individualistic learning on cognitive, affective, metacognitive and social processes in students. European Journal of Psychology of Eduacation, XIV/3, 359-373.

Peklaj C. (2000). Samoregulativni mehanizmi pri učenju. Sodobna pedagogika, 51/3, 136-149.

Peklaj, c. (2001). Metacognitive, affective - motivational processes in self-regulated learning and studentsx achievement in native language. Psihološka obzorja, 10/3, 7-20.

Peklaj, C. s sodelavkami (2001). Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS.

Puklek Levpušček, M., Peklaj, C. (2001). Coping with stress and cognitive interference in students teachers performance as important factors influencing their achievement. Psiholoxka obzorja, 10/2, 7-19.

Peklaj, C., Pečjak, S. (2002). Differences in students’ self-regualted learning according to their achievement and sex. Studia Psycholgica, 44/1, 29-43.

Kontaktni podatki

Kabinet   123
Telefon   +386 1 241 1158
e-pošta   cirila.peklaj@ff.uni-lj.si