Blanka Colnerič
asistentka za razvojno psihologijo

Biografija

Študirala je psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2005 z delom Socialno vedenje in osebnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Svoje izobraževanje nadaljuje na interdisciplinarnem doktorskem študiju Humanistika in družboslovje, smer Razvojnopsihološke študije, na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter v okviru dodiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Od leta 2011 se izobražuje tudi v okviru praktikuma II iz Vedenjsko kognitivne terapije, tečaja Slovenskega znakovnega jezika, od leta 2012 pa tudi iz transkacijske analize - TA 101. Zaposlena je kot mlada raziskovalka na Katedri za razvojno psihologijo. Pomaga pri pedagoškem procesu matične fakultete in sodeluje s Centrom za psihodiagnostična sredstva v Ljubljani ter Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru. V okviru uspodabljanja sodeluje v bilateralnih projektih z univerzama Gainesville State College (ZDA) ter University of Vienna (Austria).

Delovne izkušnje

V letih 2008 in 2009 je bila zaposlena kot svetovalna delavka v Vrtcu Škofja Loka, od jeseni 2009 pa kot mlada raziskovalka na Oddelku za psihologijo (Katedra za razvojno psihologijo), kjer se raziskovalno usposablja ter sodeluje pri izvedbi vaj iz področja razvojne psihologije.

Pedagoško delo

Na dodiplomskem študiju psihologije sodeluje pri izvedbi vaj pri predmetih Razvojna psihologija III, Psihologija mladostništva in odraslosti, Razvojnopsihološka diagnostika ter izbirnem predmetu Uporabna otroška psihologija. Na Katedri za klinično psihologijo izvaja vaje Uvod v svetovanje in psihoterapijo.

Raziskovalno delo

V okviru svojega raziskovalnega dela raziskuje vlogo osebnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju, osebnosti njihovih sorojencev in značilnosti družin otrok s posebnimi potrebami pri napovedovanju različnih izzidov v družinah otrok z motnjami v duševnem razvoju, predvsem odnosa med sorojenci in starševskega stresa. Sodeluje v nacionalnem raziskovalnem programu Uporabna razvojna psihologija in pri temeljnem znanstvenem projektu, v okviru katerih se ukavrjajo s psihosocialnim razvojem na prehodu iz mladostništva v odraslost in pozni odraslosti. Raziskovalno delo je med drugim predstavila v okviru gostovanja na Gainesville State Collegu (ZDA) ter na znanstvenih konferencah.

Izbrane publikacije

Colnerič, B. in Zupančič, M. (2010). Kako osebnost otrok z motnjo v duševnem razvoju opisujejo njihovi starši?. Psihološka obzorja, 19(4), str. 133-152.

Zupančič, M., Colnerič, B. in Horvat, M. (2010). Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših : implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi. Andragoška spoznanja, 16(2), str. 37-51.

Zupančič, M., Horvat, M. in Colnerič, B. (2010). Kronološka in zaznana starost pri starejših : koliko let se vidijo, počutijo in bi želeli biti stari. Kakovostna starost, 13 (2), str. 44-55.

Colnerič, B.(2010). Moteče vedenje otrok in mladostnikov ter implikacije za zdravstveno preventivno delo. V: Zbornik 3. strokovnega seminarja Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja z roko v roki na temo Promocija zdravja, Strunjan, 7. in 8. junij 2010. Koper: Zavod za zdravstveno varstvo, str. 86-102.

Colnerič, B. (2010). Psihološke značilnosti mladostnikov in aplikacije za preventivno delo. V: Segulin, B., Trojnar Žitnik, H., Dovč, A., Di Bon, N., Tibaut, M., Ravnik, D.(Ur.). Kongres o boleznih srca in žilja, [22. 2. 2010-25. 2. 2010 v Ljubljani]. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo študentov medicine Slovenije, str. 212-219.

Rugg, M. (2008). Spoznaj me : otrokove močne strani. Ljubljana: I2. (prevajalka)

Colnerič, B. in Zupančič, M. (2007). Socialno vedenje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Šolsko polje, 18(3/4), 7-33.

Colnerič, B. in Zupančič, M. (2005/2006). Uporaba SV-O pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Testinfo, 10(1), 9-10.

Kontaktni podatki