Dodiplomski študij na Oddelku za psihologijo

Na Oddelku za psihologijo se je v št. letu 2009-2010 začel izvajati novi, bolonjski program študija. Bolonjski program bo postopoma nadomeščal stari program študija. Tako v št. letu 2010-2011 izvajamo prvi in drugi letnik po novem programu, tretji in četrti letnik pa po starem programu.

Stari program študija je štiriletni študij, ki privede do naziva univerzitetni diplomirani psiholog / univerzitetna diplomirana psihologinja. Dokončan študij omogoča opravljanje poklica psihologa.

Za opravljanje poklica psihologa je po bolonjski prenovi zahtevano, da študent zaključi dve stopnji študija psihologije, prvo triletno in drugo dveletno. Prva mu prinese naziv dipl. psih. (UN), vendar mu ta naziv ne omogoča opravljanja poklica psihologa. Po končani drugi stopnji študija pridobi naziv magister/magistrica psihologije (to je strokovni naziv; “mag. psih.” se piše za imenom in priimkom, medtem ko je stari, znanstveni magisterij omogočal pridobitev znanstvenega naziva in se “mag.” piše pred imenom in priimkom). Šele prva in druga stopnja študija psihologije skupaj (se pravi pet let študija po novem programu) omogočata vstop v poklic psihologa.

Kdor se je vpisal v stari program študija (se je na študij psihologije vpisal v št. letu 2008-2009 ali prej), študij psihologije zaključi po starem programu, v kolikor vsako leto opravi študijske obveznosti. Študenti, ki obveznosti ne uspejo opraviti in morajo letnik ponavljati, letnik starega programa pa se ne izvaja več, se morajo vpisati v novi program študija. Novi program študija je drugačen od starega, zato ni nujno, da ima študent opravljene vse pogoje za vpis v letnik. Za vpis v določen letnik novega programa se zahteva, da so opravljene vse obveznosti nižjih letnikov novega programa. Če katerega predmeta študent v starem programu ni imel, ga mora opraviti do konca št. leta, v katerem je prvič vpisan v bolonjski program. Predmetnik starega programa smo prevedli v predmetnik novega programa - glej poglavje Prevedba. V prevedbi je navedeno, katere absolvirane vsebine v starem programu se študentu priznajo tudi na novem programu, katere pa mora še dodatno osvojiti pred vpisom. Vsebine, ki jih je študent absolviral v starem programu, v novem pa se do vpisanega letnika ne zahtevajo, se mu priznajo pri nadaljnjem študiju.

Obvestila:

Za druge pomembne informacije glejte povezave na desni strani v razdelku Dodiplomski študij.