COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI MAJ 2017 OHK-PSI159.9 PSIHOLOGIJA


1.
WYATT, W. Joseph
        B. F. Skinner from A to Z : [brief quotations on everything from Approval to Zen] / W. Joseph Wyatt. - Hurricane (WV) : Third Millennium, 2001. - 154 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 146-149. - Kazalo

ISBN 0-9663622-5-X (trda vezava)
ISBN 0-9663622-2-5 (broš.)
ISBN 978-0-966-36222-0

159.9:929(082.22)Skinner B. F.
CC-APA: 2140
PSI 159.9 WYATT W.J. B. F. Skinner
COBISS.SI-ID 64109410


159.92 EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA


2.
CAREY, Benedict
        Kako se učimo : presenetljiva resnica o tem, kdaj, kje in zakaj se to zgodi / Benedict Carey ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 323 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: How we learn. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 289-304. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-49-5

159.953.5
CC-APA: 2343
PED 37.015.3 CAREY B. Kako PSI 159.95 CAREY B. Kako se učimo
COBISS.SI-ID 282934528

3.
ROŠKAR, Sanja
        Vpliv pozornosti na optimalno izkoriščenost vida pri slabovidnosti : magistrsko delo / Sanja Roškar. - Ljubljana : [S. Roškar], 2017. - 64 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Svetina, somentor Marko Hawlina. - Bibliografija: str. 51-58. - Izvleček ; Abstract: The effect of attention on optimal utilisation of sight in amblyopia. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.931:617.75(043.2)
CC-APA: 2323
PSI MagB ROŠKAR S. Vpliv pozornosti
COBISS.SI-ID 64086882


159.923 PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI


4.
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7

159.923.2(075.8)
CC-APA: 3100
PED 159.923 AVSEC A. Temeljni PSI 159.923 AVSEC A. Temeljni vidiki PSI ČIT 159.923 AVSEC A. Temeljni vidiki
COBISS.SI-ID 290146304


316.6 SOCIALNA PSIHOLOGIJA, DRUŽBENI PROCESI IN DRUŽBENA VPRAŠANJA


5.
GJORGJIEVSKI, Bojan
        Miselni modeli cepljenja, zaupanje v zdravnike in odnos do cepljenja otrok : doktorska disertacija / Bojan Gjorgjievski. - Ljubljana : [B. Gjorgjievski], 2016. - XI, 166 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Marko Polič, somentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 116-134. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Aplikativne psihološke študije

159.9:316.644:614.47(497.4)(495.6)
CC-APA: 3360
PSI Diss GJORGJIEVSKI B. Miselni modeli
COBISS.SI-ID 64247906

6.
KUZMA, Manja
        Povezanost slogov starševstva, družinskih dejavnikov in vedenjskih težav otrok : magistrsko delo / Manja Kuzma. - Ljubljana : [M. Kuzma], 2017. - 51 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 47-51. - Izvleček ; Abstract: Relation between parenting style, family factors and behavioral problems. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.614-053.6(043.2)
CC-APA: 2956
PSI MagB KUZMA M. Povezanost slogov
COBISS.SI-ID 64233570

7.
ROYSE, David Daniel
        Emotional abuse of children : essential information / David Royse. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016 . - VIII, 217 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 191-207. - Kazalo

ISBN 978-1-138-83178-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-83179-7 (broš.)

316.624-053.2
CC-APA: 3230
PSI 316.624 ROYSE D.D. Emotional abuse
COBISS.SI-ID 64248930


37.015.3 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


8.
ERJAVEC, Tjaša, 1992
        Osebnostne lastnosti dijakov in problematična raba mobilnih telefonov med poukom : magistrsko delo / Tjaša Erjavec. - Ljubljana : [T. Erjavec], 2017. - 63 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 47-52. - Izvleček ; Abstract: Personality traits and problematic mobile phone use among secondary school students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-053.6(043.2)
CC-APA: 3560
PSI MagB ERJAVEC T. Osebnostne
COBISS.SI-ID 64232034


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO