COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI APR 2017 OHK-PSI159.9.072 PSIHOLOŠKA METODOLOGIJA IN RAZISKOVANJE


1.
FRANKOVIČ, Sabina
        Slovenski prevod in psihometrična analiza mednarodnih vprašalnikov za oceno psihosocialnega stanja bolnika s temporomandibularno motnjo : magistrsko delo / Sabina Frankovič. - Ljubljana : [S. Frankovič], 2017. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Gregor Sočan, somentorica Ksenija Rener Sitar. - Bibliografija: str. 71-73. - Izvleček ; Abstract: Slovenian translation and psychometric analyses [!] of international questionnaires for assessment of psychosocial status of patients with temporomandibular disorders. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9.072:616(043.2)
CC-APA: 2260 3290
PSI MagB FRANKOVIČ S. Slovenski prevod
COBISS.SI-ID 63893602

2.
KLOPČIČ, Vito
        Zanesljivost testov z ordinalnimi postavkami : magistrsko delo / Vito Klopčič. - Ljubljana : [V. Klopčič], 2016. - 67 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Gregor Sočan. - Bibliografija: str. 59-60. - Izvleček ; Abstract: Reliability of tests with ordinal items. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.938.3(043.2)
CC-APA: 2220
PSI MagB KLOPČIČ V. Zanesljivost
COBISS.SI-ID 63890530


159.91 BIOLOŠKE OSNOVE DUŠEVNOSTI


3.
        The COGNITIVE neurosciences / Michael S. Gazzaniga, editor-in-chief ; section editors Emilio Bizzi ... [et al.]. - 3rd ed. - Cambridge (Massachusetts) ; London : MIT Press, cop. 2004. - XIV, 1385 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 29 cm

Na nasl. str.: A Bradford book. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-0-262-07254-0
ISBN 0-262-07254-8

159.91:616.8(082) 612
CC-APA: 2520
PSI 159.91 COGNITIVE Gazzaniga M.S.(ur.)
COBISS.SI-ID 3403838


159.92 EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA


4.
GELDER, Beatrice de, 1944-
        Emotions and the body / Beatrice de Gelder. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015, cop. 2016. - XVI, 290 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 247-282. - Kazalo

ISBN 978-0-19-537434-6

159.942:316.772.2
CC-APA: 2360 2500 2700
PSI 159.94 GELDER B.d. Emotions
COBISS.SI-ID 63919458

5.
HAMPSON, Peter J., 1954-
        Understanding cognition / Peter J. Hampson and Peter E. Morris. - Oxford (UK) ; Cambridge (USA) : Blackwell, 1996. - XIX, 399 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Basic psychology)

Bibliografija: str. 362-390. - Kazali

ISBN 0-631-15749-2
ISBN 0-631-15751-4
ISBN 978-0-631-15751-9 (broš.)

159.95:159.93(075.8) 159.95
CC-APA: 2300
PSI 159.95 HAMPSON P.J. Understanding
COBISS.SI-ID 331621

6.
KERNELL, Daniel
        Colours and colour vision : an introductory survey / Daniel Kernell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XXVIII, 255 str., 32 str. ilustr. pril. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 241-250. - Kazalo

ISBN 978-1-10-70830-35 (trda vezava)
ISBN 1-10-70830-36
ISBN 978-1-10-74435-49 (broš.)
ISBN 1-10-74435-47

159.937.51(075.8)
CC-APA: 2323
PSI 159.93 KERNELL D. Colours and colour
COBISS.SI-ID 63922530

7.
WANDELL, Brian A.
        Foundations of vision / Brian A. Wandell. - Sunderland, Massachusetts : Sinauer associates, 1995. - XVI, 476 str., [4] str. barvnih pril. : ilustr. ; 27 cm

Kazali. - Bibliografija: str. 445-462

ISBN 978-0-87893-853-7
ISBN 0-87893-853-2

159.931 612.8
CC-APA: 2323
PSI 159.93 WANDELL B.A. Foundations
COBISS.SI-ID 38260993


159.923 PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI


8.
KORBER, Maja
        Značilnosti spanja v povezavi z osebnostjo in s psihičnim blagostanjem : magistrsko delo / Maja Korber. - Ljubljana : [M. Korber], 2017. - 44 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 40-44. - Izvleček ; Abstract: Characteristics of sleep in relation to personality and mental well-being. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.963.2:159.923(043.2)
CC-APA: 3100 2540
PSI MagB KORBER M. Značilnosti spanja
COBISS.SI-ID 63967842

9.
MUSEK, Janek
        The general factor of personality / Janek Musek. - London : Elsevier : Academic Press, cop. 2017. - XI, 318 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-12-811209-0

159.923
CC-APA: 3100
PSI 159.923 MUSEK J. General factor
COBISS.SI-ID 63877986


159.97 DUŠEVNO IN TELESNO ZDRAVJE


10.
        KULTURNE kompetence in zdravstvena oskrba : priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev / [avtorice in avtor Martina Bofulin ... [et al.] ; urednica Uršula Lipovec Čebron ; ilustracije Igor Godnjov, Ingrid Pozvek]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 (Kranj : Žnidarič). - 252 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Dostopno tudi na: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prirocnik_kulturne_kompetence_2016.pdf. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6911-96-2

159.9:616-051(082) 614.253:316.7(035)
CC-APA: 3430
ETN A.7 13274 KULTURNE Lipovec Čebron U. PSI 159.9:616 KULTURNE Bofulin M. PSI DVD KULTURNE Bofulin M.
COBISS.SI-ID 285274112

11.
ROBIDA, Pia
        Dotik v psihoterapiji : doživljanje in izkušnje psihoterapevtov : magistrsko delo / Pia Robida. - Ljubljana : [P. Robida], 2017. - 61 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 58-60. - Izvleček ; Abstract: Touch in psychotheraphy [i. e. psychotherapy]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

615.851:159.935(043.2)
CC-APA: 3310
PSI MagB ROBIDA P. Dotik
COBISS.SI-ID 63891042

12.
STEWART, Ian, 1940-
        Sodobna transakcijska analiza : novi uvod v transakcijsko analizo / Ian Stewart, Vann Joines ; [prevajalec Igor M. Ravnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Opportunitas, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 423 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: TA today. - 450 izv. - O avtorjih: str.4. - Bibliografija: str. 393-402. - Kazalo. - Knjige Erica Berna: str. 353-354

ISBN 978-961-281-732-9

615.851(035) 159.964
CC-APA: 3310
PED 159.98 STEWART I. Sodobna PSI 615.851 STEWART I. Sodobna
COBISS.SI-ID 277939712

13.
ŠKRL, Petra
        Povezanost načina prehranjevanja s telesno samopodobo in sociokulturnimi vplivi : magistrsko delo / Petra Škrl. - Ljubljana : [P. Škrl], 2017. - 53 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 42-45. - Izvleček ; Abstract: The relationship between eating behavior, body image and sociocultural influences. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:612.3(043.2)
CC-APA: 3290
PSI MagB ŠKRL P. Povezanost načina
COBISS.SI-ID 63918690


316.6 SOCIALNA PSIHOLOGIJA, DRUŽBENI PROCESI IN DRUŽBENA VPRAŠANJA


14.
DANI primenjene psihologije (3 ; 2007 ; Niš)
        Mladi i porodica : zbornik radova [sa III konferencije Dani primenjene psihologije, septembar 2007] / uredili Jelisveta Todorović, Snežana Vidanović, Vesna Anđelković. - Niš : Filozofski fakultet, 2008. - 306 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Podatki o konferenci v kolofonu. - 200 izv. - Povzetek v srb. in angl. jeziku in bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-86-7379-170-8

159.9:316.362.1-053.6(082) 159.922.8.072(082) 316.356.2(082)
CC-APA: 2956
PSI 316.6:364.64 MLADI I PORODICA Todorović J.(ur.)

COBISS.SI-ID 16610568

15.
ZLOKOVIĆ, Jasminka
        Zaprte oči ne vidijo zla : trpinčenje, zanemarjenje in spolna zloraba otrok - odgovornost družine, družbe in šole / Jasminka Zloković, Olga Dečman Dobrnjič ; [prevod iz hrvaščine Momčilo Janković, prevod v angleščino Marjana Fabjan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 (Brežice : Utrip). - 219 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

600 izv. - Knjigi na pot / Barbara Žgajner Tavš: str. 9-10. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 211-219. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-234-616-4

159.97:364.63-053.2 343.62-053.2
CC-APA: 2956 3230
PSI 316.624 ZLOKOVIĆ J. Zaprte oči SOC 34 ZLOKOVIĆ, J. Zaprte
COBISS.SI-ID 235241984


37.015.3 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


16.
        CHILDREN'S voices : interethnic violence in the school environment / edited by Zorana Medarić and Mateja Sedmak. - Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-30-1

37.015.3:316.624(082) 37:323.1(082) 323.1:37(082) 316.62-053.5(082) 37.035
CC-APA: 3560
GEO II 10640 91:37 MEDARIĆ Z. Children's PED 37.035 CHILDREN'S Medarič Z. (ur.) PSI 37.015.3 CHILDREN'S VOICES Medarić Z.(ur.) SOC 37 MEDARIĆ Z. Children's
COBISS.SI-ID 264888832

17.
SHARMA, Mahesh C.
        Matematika bez suza : kako pomoći djetetu s teškoćama u učenju matematike / prema Mahesh C. Sharma sastavila i pripremila, [prevela i uredila] Ilona Posokhova. - Lekenik : Ostvarenje, 2001. - 256 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka Razvoj djeteta)

Bibliografija: str. 247-248

ISBN 978-953-6827-05-3
ISBN 953-6827-05-0

37.091.33:51(035) 51(075.2)
CC-APA: 3530
PSI 37.015.3 SHARMA M.C. Matematika
COBISS.SI-ID 5797449

18.
        UČNA (ne)uspešnost : pogledi, pristopi, izzivi : [znanstvena monografija] / uredila Urška Štremfel. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 257 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh in povzetek pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-270-207-6

37.015.3:37.091.33(082) 37.091.212.6(082)
CC-APA: 3550
PSI 37.015.3 UČNA (NE)USPEŠNOST Štremfel U.(ur.)

COBISS.SI-ID 273600000


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO