COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI JUL-SEP 2016 OHK-PSI


1.
        IZBOLJŠEVANJE kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory / uredili, edited by Katarina Aškerc ... [et al.] ; [prevajanje Babylon]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016 (Radovljica : Tiskarna). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. - Besedilo v slov. ali angl. - 500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6628-49-5

37.091.3:378(082) 378.147(082)
CC-APA: 3530
PED 378 IZBOLJŠEVANJE Aškerc K. (ur.) PSI 37.015.3 IZBOLJŠEVANJE Aškerc K.(ur.)
COBISS.SI-ID 285282816


159.9 PSIHOLOGIJA


2.
PAINKRET, Simona
        Evalvacija študijske prakse psihologov, izvedene po kompetenčnem modelu EuroPsy : diplomsko delo / Simona Painkret. - Ljubljana : [S. Painkret], 2016. - 106 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: str. 76-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:005.963.5(043.2)
CC-APA: 3410 5-100
PSI Dipl PAINKRET S. Evalvacija študijske
COBISS.SI-ID 61127010


159.9-049.8 NOVEJŠE, APLIKATIVNE IN MEJNE VEJE PSIHOLOGIJE


3.
        CHILDREN and their environments : learning, using and designing spaces / [edited by] Christopher Spencer and Mark Blades. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - XIV, 279 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-521-83778-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-54682-9 (broš.)

159.922.7/.8:71(082)
CC-APA: 4050 2800
PSI 159.9-049.8 CHILDREN Spencer C.(ur.)
COBISS.SI-ID 61846114

4.
JAZBEC, Gregor, 1972-
        Zakulisje / Gregor Jazbec. - 1. izd. - Trbovlje : [samozal.] G. Jazbec, 2012 (Trbovlje : Tori). - 75, XXXI str. ; 30 cm

100 izv. - Del vsebine tiskan v obratni smeri: Ezoterikom ; Racionalistom ; Miselnim atletom

ISBN 978-961-276-860-7

159.9:130.2 130.2
CC-APA: 2630
PSI 159.9-049.8 JAZBEC G. Zakulisje
COBISS.SI-ID 264472576

5.
TRNINIĆ, Viktorija
        Osebnostne lastnosti in motivacijski dejavniki športnikov v skupinskih športih : doktorska disertacija = Personality traits and motivational factors of athletes in team sports : doctoral thesis / Viktorija Trninić. - Ljubljana : [V. Trninić], 2016. - XXX, 311 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v angl., razširjeni povzetek v slov. - Mentor Matej Tušak, somentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 263-304. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:159.947:796(497.5)(043.3)
CC-APA: 3120 2360 3720 5-100
PSI Diss TRNINIĆ V. Osebnostne lastnosti
COBISS.SI-ID 61196386


159.92 EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA


6.
LUKAN, Junoš
        Fiziološke spremembe pri reševanju testa inteligentnosti / Junoš Lukan. - Ljubljana : [J. Lukan], 2016. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za štud. leto 2015/2016. - Mentorica Anja Podlesek, somentor Gregor Geršak. - Bibliografija: str. 85-95. - Povzetek ; Abstract. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.955.072:159.91(043.2)
CC-APA: 2223 2340 2560 5-100
PSI Dipl LUKAN J. Fiziološke spremembe
COBISS.SI-ID 61311074

7.
TONČIĆ, Marko
        Vpliv osebnosti in emocionalne reaktivnosti na variabilnost razpoloženja : doktorska disertacija = Effects of personality traits and emotional reactivity on mood variability : doctoral dissertation / Marko Tončić. - Ljubljana : [M. Tončić], 2016. - 139 f. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v angl. - Mentor Janek Musek. - Bibliografija: f. 96-120. - Abstract; (Razširjeni) povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.942.53:159.923(043.3)
CC-APA: 2360 3120 5-100
PSI Diss TONČIĆ M. Vpliv osebnosti
COBISS.SI-ID 61300578


159.922 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA


8.
KERIN, Nuša
        Psihološko osamosvajanje, doseženi kriteriji odraslosti ter njihova povezanost z osebnostnimi značilnostmi pri mladih na prehodu v odraslost : diplomsko delo / Nuša Kerin. - Ljubljana : [N. Kerin], 2016. - 78 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: str. 73-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8-053.81(043.2)
CC-APA: 2840 5-100
PSI Dipl KERIN N. Psihološko
COBISS.SI-ID 61142370

9.
MARJANOVIČ Umek, Ljubica
        Early vocabulary and grammar development : Slovenian CDI studies / Ljubica Marjanovič-Umek, Urška Fekonja-Peklaj. - Saarbrücken : Scholar's Press, cop. 2016. - VIII, 73 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 59-70. - Kazali

ISBN 978-3-659-83869-9

159.922.72:159.946.3(497.4)
CC-APA: 2820 5-100
PSI 159.922.7/.8 MARJANOVIČ UMEK L. Early vocabulary PSI ČIT 159.922.7/.8 MARJANOVIČ UMEK L. Early vocabulary

COBISS.SI-ID 60669282

10.
        The OXFORD handbook of emerging adulthood / edited by Jeffrey Jensen Arnett. - 1st ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2016. - XV, 631 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford library of psychology)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-0-19-979557-4

159.922.8-053.81(082)
CC-APA: 2820 2840
PSI 159.922.7/.8 EMERGING ADULTHOOD Arnett J.J.(ur.)

COBISS.SI-ID 61696610

11.
RUS, Tina, psihologinja
        Starševski stres in kakovost družinskega okolja kot dejavnika otrokovega govora v zgodnjem otroštvu : magistrsko delo / Tina Rus. - Ljubljana : [T. Rus], 2016. - 50 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 45-48. - Izvleček ; Abstract: Parenting stress and quality of the family environment as factors of the child's language development in early childhood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7:159.946.3:364.64(043.2)
CC-APA: 2820 2956 5-100
PSI MagB RUS T. Starševski stres
COBISS.SI-ID 61060962

12.
        ZNAČILNOSTI starejšega prebivalstva v Sloveniji - prvi rezultati raziskave SHARE / urednik Boris Majcen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za ekonomska raziskovanja = Institute for Economic Research, 2015 ([Ljubljana] : Littera Picta - Tiskarna Pleško). - 299 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.share-slovenija.si/strani/prvi_rezultati_slovenija. - Podatek o izd. naveden v CIP-u, podatek o natisu v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-6906-34-0

159.922.62.07(497.4) 314-053.88(497.4)(082)
CC-APA: 2860
GEO SLO III 8067 91:314 ZNAČILNOSTI PED 159.922.6 ZNAČILNOSTI Majcen B. (ur.) PSI 159.922.62 ZNAČILNOSTI Majcen B.(ur.)
COBISS.SI-ID 281388032

13.
ZUPANČIČ, Maja, 1959-
        Individuation in relation to parents in emerging adulthood : predictors and outcomes : study materials for courses Child and adolescent individual differences for Erasmus students, Razvojnopsihološka diagnostika, Študije vseživljenskega razvoja / Maja Zupančič. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2016. - 21 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 19-21. - Abstract

159.922.8(076)
CC-APA: 2800 5-100
PSI 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Individuation PSI ČIT 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Individuation

COBISS.SI-ID 61148002

14.
ZUPANČIČ, Maja, 1959-
        Introduction to individuation in relation to parents in emerging adulthood : study materials for courses Child and adolescent individual differences for Erasmus students, Psihologija mladostništva in odraslosti, Razvojnopsihološka diagnostika / Maja Zupančič. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2016. - 31 str. ; 30 cm

Abstract. - Bibliografija: str. 27-31

159.922.8(076)
CC-APA: 2800 5-100
PSI 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Introduction PSI ČIT 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Introduction

COBISS.SI-ID 61189730


159.923 PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI


15.
BILIĆ, Blanka
        Samopodoba v povezavi z depresijo in anksioznostjo pri osebah s psoriazo : diplomsko delo / Blanka Bilić. - Ljubljana : [B. Bilić], 2016. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 63-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:616.517(043.2)
CC-APA: 3120 3290 5-100
PSI Dipl BILIĆ B. Samopodoba v
COBISS.SI-ID 61075810

16.
BONČINA, Gita
        Osebnostne lastnosti in zadovoljstvo z življenjem kot napovedniki značilnosti objav na socialnem omrežju Instagram : diplomsko delo / Gita Bončina. - Ljubljana : [G. Bončina], 2016. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 85-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:[004.738.5:316.472.4](043.2)
CC-APA: 3120 2750 5-100
PSI Dipl BONČINA G. Osebnostne lastnosti
COBISS.SI-ID 61240674

17.
KAFEL, Maša
        Samozavedanje pri plesalcih sodobnega plesa : magistrsko delo / Maša Kafel. - Ljubljana : [M. Kafel], 2016. - 58 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 51-54. - Izvleček ; Abstract: Self-consciousness of contemporary dancers. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
- - Transkripcije intervjujev [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM)

159.923.3:78.085.3(043.2)
CC-APA: 3120 2610 5-100
PSI MagB KAFEL M. Samozavedanje
COBISS.SI-ID 61091426

18.
PEČJAK, Vid
        Ustvarjam, torej sem / Vid Pečjak in Milan Štrukelj. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 239. - Kazali

ISBN 978-3-7086-0790-0

159.954 159.954:930.85
CC-APA: 2340 3120
PED 159.928 PEČJAK V. Ustvarjam PSI 159.928 PEČJAK V. Ustvarjam, torej sem

COBISS.SI-ID 269201664

19.
ROSTOHAR, Gordana
        Razvoj diagnostike perfekcionizma : doktorska disertacija / Gordana Rostohar. - Ljubljana : [G. Rostohar], 2016. - X, 197 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: f. 156-173. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.072-057.87(043.3) 159.9.072:17.036.2(043.3)
CC-APA: 2223 5-100
PSI Diss ROSTOHAR G. Razvoj diagnostike
COBISS.SI-ID 286285568

20.
ROZMAN, Nina, psihologinja, 1989-
        Odlašanje, občutek sreče in strah pred zamujenimi priložnostmi : diplomsko delo / Nina Rozman. - Ljubljana : [N. Rozman], 2016. - 50 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 45-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl ROZMAN N. Odlašanje, občutek
COBISS.SI-ID 61213538


159.97 DUŠEVNO IN TELESNO ZDRAVJE


21.
GUŠTIN, Katja, 1985-
        Soočanje parov z neplodnostjo pred zdravljenjem z zunajtelesno oploditvijo : doktorska disertacija / Katja Guštin. - Ljubljana : [K. Guštin], 2016. - 222 str. : tabele, grafi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina, somentorica Vislava Globevnik Velikonja. - Bibliografija: str. 193-211. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.6:364.64:612.663(043.3) 159.923.2:616.697(043.3) 618.177-089.888.11:316.728(043.3)
CC-APA: 3290 2950
PSI Diss GUŠTIN K. Soočanje parov
COBISS.SI-ID 286464000

22.
HVALEC, Špela
        Družinsko funkcioniranje in socialno omrežje pri osebah z nevrotičnimi, stresnimi ali somatoformnimi motnjami : doktorska disertacija / Špela Hvalec. - Ljubljana : [Š. Hvalec], 2016. - 196 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Peter Praper. - Bibliografija: str. 183-196. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-008.441:364.64(043.3)
CC-APA: 3215 3020 5-100
PSI Diss HVALEC Š. Družinsko
COBISS.SI-ID 61195362

23.
LOGAR, Mitja, psiholog
        Povezanost med motnjami izvršilnih funkcij in težavami v vsakodnevnem funkcioniranju oseb s shizofrenijo : diplomsko delo / Mitja Logar. - Ljubljana : [M. Logar], 2016. - 63 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 54-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.895.8(043.2)
CC-APA: 3213 5-100
PSI Dipl LOGAR M. Povezanost
COBISS.SI-ID 61125730

24.
MEZEG, Aljaž
        Strah pred letenjem : diplomsko delo / Aljaž Mezeg. - Ljubljana : [A. Mezeg], 2016. - 43 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-008.441.1:629.73(043.2)
CC-APA: 3215 4090 5-100
PSI Dipl MEZEG A. Strah pred letenjem
COBISS.SI-ID 61241954

25.
        O psihoanalizi povsem odkrito / Eduard Klain in sodelavci ; urednik Eduard Klain, urednik slovenske izdaje Bojan Varjačić Rajko ; [prevod Pavel Koltaj ... [et al.] ; predgovor k slovenski izdaji Pavel Fonda]. - Ljubljana : Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo : Zavod za psihoterapijo, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 101 str. ; 24 cm

Prevod dela: O psihoanalizi sasvim otvoreno. - 500 izv. - Uvodna beseda k slovenski izdaji / Pavel Fonda: str. 9-10. - Bibliografija: str. 99-101

ISBN 978-961-285-105-7

159.964.2(082)
CC-APA: 3315
PSI 159.964.2 O PSIHOANALIZI Klain E.(ur.)

COBISS.SI-ID 282793216

26.
PAVLIN, Andreja, psihologinja
        Spremembe v družinskem sistemu ob prihodu pasjega mladiča v družino : specialistična naloga / Andreja Rihter. - Ljubljana : [A. Rihter], 2016. - VI, 98 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Peter Praper. - Bibliografija: str. 92-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

615.851:364.64:636.7(043)
CC-APA: 3310 2950 2400
PSI Spec RIHTER A. Spremembe
COBISS.SI-ID 61227106

27.
PEJIĆ, Katica
        Odnos med ruminacijo, humorjem in samomorilnimi mislimi : magistrsko delo / Katica Pejić. - Ljubljana : [K. Pejić], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentorica Saška Roškar. - Bibliografija: str. 44-48. - Izvleček ; Abstract: The relationship between rumination, humor and suicidal ideation. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-008.441.44(043.2)
CC-APA: 3210 5-100
PSI MagB PEJIĆ K. Odnos
COBISS.SI-ID 61849698

28.
PUSTOVRH, Jerneja
        Zmanjšano hormonsko delovanje ščitnice in depresivnost pri ženskah : diplomsko delo / Jerneja Pustovrh. - Ljubljana : [J. Pustovrh], 2016. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 65-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:611.44-055.2(043.2)
CC-APA: 3290 3260 5-100
PSI Dipl PUSTOVRH J. Zmanjšano
COBISS.SI-ID 61848162

29.
URŠIČ, Neža
        Pozitivni in negativni vidiki sočutja v psihoterapiji : diplomsko delo / Neža Uršič. - Ljubljana : [N. Uršič], 2016. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 66-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

615.851:177.74(043.2)
CC-APA: 3310 2360 5-100
PSI Dipl URŠIČ N. Pozitivni
COBISS.SI-ID 61272162


159.9:316.77 PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA, MEDIJSKA PSIHOLOGIJA IN PSIHOLINGVISTIKA (PSI)


30.
FERGUSON, Christopher J.
        Media psychology 101 / Christopher J. Ferguson. - New York : Springer, cop. 2016. - X, 274 str. : ilustr. ; 21 cm. - (The psych 101 series)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-8261-9673-6

159.9:316.774:366.636
CC-APA: 2750
PSI 159.9:316.774 FERGUSON C.J. Media psychology

COBISS.SI-ID 61062242


159.9:331 INDUSTRIJSKA IN ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA


31.
        EMPLOYEE engagement in theory and practice / edited by Catherine Truss ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. - XIII, 321 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-65741-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-65742-6 (broš.)

159.9:331.101.31(082)
CC-APA: 3650
PSI 159.9:331.1 EMPLOYEE Truss C.(ur.)
COBISS.SI-ID 61602146

32.
FESEL Kamenik, Maja
        Ključni dejavniki uspešnosti pri vodjih : doktorska disertacija / Maja Fesel Kamenik. - Ljubljana : [M. Fesel Kamenik], 2016. - XVI, 205 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 185-205. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:005.322:316.46(043.3) 005:159.947.3(043.3)
CC-APA: 3640 5-100
PSI Diss FESEL KAMENIK M. Ključni dejavniki

COBISS.SI-ID 286425344


316.6 SOCIALNA PSIHOLOGIJA, DRUŽBENI PROCESI IN DRUŽBENA VPRAŠANJA


33.
PERŠAK, Boris Tone
        Socialno psihološki vidiki socialne razslojenosti in družbenih skupin v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Boris Tone Peršak. - Ljubljana : [B. T. Peršak], 2016. - 91 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.6:177.5(043.2)
CC-APA: 3040 2910 5-100
PSI Dipl PERŠAK B.T. Socialno psihološki
COBISS.SI-ID 61240930


37.015.3 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


34.
BAJT, Ana
        Akademska nepoštenost in nagnjenost k doživljanju krivde in sramu pri študentih : magistrsko delo / Ana Bajt. - Ljubljana : [A. Bajt], 2016. - 54 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 39-44. - Izvleček ; Abstract: Academic dishonesty and guilt and shame proneness in students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:159.942-057.87(043.2)
CC-APA: 3550 2360 5-100
PSI MagB BAJT A. Akademska
COBISS.SI-ID 61893730

35.
BRADIĆ, Sanja
        Emocionalna inteligentnost in osebnostne lastnosti kot ščit ali korak bliže profesionalni izgorelosti učitelja : doktorska disertacija = Emotional intelligence and personality traits as a shield or step forward of teachers' burnout : doctoral dissertation / Sanja Bradić. - Ljubljana : [S. Bradić], 2016. - 276 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v angl., razširjeni povzetek v slov. - Mentor Drago Žagar. - Bibliografija: f. 226-243. - Povzetek v angl. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.011.3-051:159.944.4(043.3)
CC-APA: 3510 3120 5-100
PSI Diss BRADIĆ S. Emocionalna
COBISS.SI-ID 61125218

36.
CUNNINGHAM, Cliff
        Downov sindrom : priročnik za starše in skrbnike / Cliff Cunningham ; [prevod Jasmina Germadnik Kos ; predgovor k slovenski izdaji Alenka Šelih in Branka D. Jurišić]. - 1. naklada, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 456 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Down syndrom, 3rd revised ed. - 400 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Alenka Šelih in Branka D. Jurišić: str. 6-10. - Bibliografija: str. 442-450. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0332-9

616.899.6 616.899.6(035) 376
CC-APA: 3256
PED 376 CUNNINGHAM C. Downov PSI 37.015.3:376 CUNNINGHAM C. Downov sindrom

COBISS.SI-ID 283573248

37.
DANUZA, Teuta
        Medvrstniško nasilje med učenci osnovnih šol na Kosovu : doktorska disertacija = Bullying phenomenon in primary school pupils in Kosovo : doctoral dissertation / Teuta Danuza. - Ljubljana : [T. Danuza], 2016. - XVII, 269 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v angl., razširjeni povzetek tudi v slov. - Mentor Robert Masten, somentor Robi Kroflič. - Bibliografija: str. 207-260. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:364.632(497.115)(043.3)
CC-APA: 3500 3230 5-100
PSI Diss DANUZA T. Medvrstniško nasilje
COBISS.SI-ID 61114210

38.
HARGREAVES, Andy
        Teaching in the knowledge society : education in the age of insecurity / Andy Hargreaves. - Reprinted. - Maidenhead ; New York : Open University Press, 2004. - XXII, 206 str. ; 23 cm. - (Professional learning)

Kazalo

ISBN 0-335-20483-X (broš.)

37.015.3 37.091.3
CC-APA: 3500
PSI 37.015.3 HARGREAVES A. Teaching
COBISS.SI-ID 16290824

39.
HAUPTMAN, Alenka
        Vpliv samoevalvacije na učiteljeva prepričanja in vedenje ter na dosežke učencev : doktorska disertacija / Alenka Hauptman. - Ljubljana : [A. Hauptman], 2016. - 211 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Sonja Pečjak, somentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 167-185. - Povzetek ; Abstract: Changing teacher's beliefs about school self-evaluation and the impact on teacher behaviour and student achievement. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Aplikativne psihološke študije

37.015.3:37.011.3-051(043.3)
CC-APA: 3510 5-100
PSI Diss HAUPTMAN A. Vpliv
COBISS.SI-ID 61994338

40.
REID, Gavin, 1950-
        Dyslexia : a practitioner's handbook / Gavin Reid. - 4th ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. - XX, 388 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 331-356. - Kazalo

ISBN 978-0-470-76040-6

159.9:616.89-008.434.5
CC-APA: 3253 3570
PSI 37.015.3:376 REID G. Dyslexia
COBISS.SI-ID 61840482

41.
        SPODBUDNO učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli / urednica Mojca Juriševič. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-253-166-9

37.015.3:159.924(082) 37.091.21:159.924-053.5(082) 159.924-053.5(082)
CC-APA: 3575
PSI 37.015.3:376 SPODBUDNO UČNO Juriševič M.(ur.)

COBISS.SI-ID 276725248

42.
ŠIPEK, Mojca
        Vsakdanja akademska odpornost, anksioznost in vedenje, povezano s testno situacijo : magistrsko delo / Mojca Šipek. - Ljubljana : [M. Šipek], 2016. - 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 45-51. - Izvleček ; Abstract: Academic buoyancy, test anxiety and test-related behaviour. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:37.091.275(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI MagB ŠIPEK M. Vsakdanja akademska
COBISS.SI-ID 61061218

43.
        TAKSONOMIJA za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja : revidirana Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev / uredniki izvirnika Lorin W. Anderson in David R. Krathwohl ... [et al.] ; [prevod Sonja Sentočnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 332 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: A taxonomy for learning, teaching, and assessing. - Potiskana notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 321-328. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0338-1

37.02 37.02
CC-APA: 3530
GEO II 11291 91:37 TAKSONOMIJA PED 37.01 TAKSONOMIJA Anderson L.W. (ur.) PSI 37 TAKSONOMIJA Anderson L.W.(ur.) PSI ČIT 37 TAKSONOMIJA Anderson L.W.(ur.)
COBISS.SI-ID 285155584

44.
VEK, Mateja
        Povezanost nekaterih psiholoških in demografskih dejavnikov z dolžino uvajalnega obdobja pri vključevanju otrok v vrtec : diplomsko delo / Mateja Vek. - Ljubljana : [M. Vek], 2016. - 120 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 109-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

373.24:159.922.7(043.2)
CC-APA: 2840 3530 5-100
PSI Dipl VEK M. Povezanost nekaterih
COBISS.SI-ID 61140578

45.
ZAGORIČNIK, Miha
        Celostni pogled na odločanje srednješolcev za študij : doktorsko delo / Miha Zagoričnik. - Ljubljana : [M. Zagoričnik], 2016. - X, 288 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 248-274. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:331.548-057.87(043.3)
CC-APA: 3580 3610 5-100
PSI Diss ZAGORIČNIK M. Celostni pogled
COBISS.SI-ID 61228386


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO