COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI APR-JUN 2016 OHK-PSI


1.
PARKINSON, Frank
        Critical incident debriefing : understanding and dealing with trauma / Frank Parkinson. - London : Souvenir Press, cop. 1997. - X, 276 str. ; 22 cm. - (A Condor book)

Bibliografija: str. 269-273. - Kazalo

ISBN 0-285-63372-4

615.851
COBISS.SI-ID 455013


159.9 PSIHOLOGIJA


2.
        MOTNJE hranjenja : zbornik / [urednica Karin Sernec]. - Ljubljana : Psihiatrična klinika, 2012 (Domžale : Vovk). - 218 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93235-1-9

616.89-008.441(082) 616.89-008.441.42(082)
CC-APA: 3260
PSI 159.97 MOTNJE HRANJENJA Sernec K.(ur.)

COBISS.SI-ID 261758464

3.
NOVAK, Tatjana, 9.10.1982-
        Vpliv farmakoterapije in psihoedukacije na kognitivno-emocionalne primanjkljaje pri pacientih z bipolarno motnjo razpoloženja : doktorska disertacija / Tatjana Novak. - Ljubljana : [T. Novak], 2015. - VI, 160 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Lilijana Šprah, somentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 115-136. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za psihologijo

616.895-08(043.3)
FRASCATI: 5-100 3211 2580
PSI Diss NOVAK T. Vpliv farmakoterapije
COBISS.SI-ID 60714594

4.
RADONJIČ-Miholič, Vesna
        Šolanje kot priložnost in izziv po možganskih poškodbah / Vesna Radonjič-Miholič, Maja Ogrin, Tanja Štefančič. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2008 (Ljubljana : Bori). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 161-163

ISBN 978-961-6060-71-4

616.831:615.85:37 616.831-001:37(035)
CC-APA: 3297 3380
PSI 159.9:616 RADONJIČ-MIHOLIČ V. Šolanje
COBISS.SI-ID 237218048


159.9.072 PSIHOLOŠKA METODOLOGIJA IN RAZISKOVANJE


5.
        PRINCIPLES and methods of test construction : standards and recent advances / edited by Karl Schweizer and Christine DiStefano. - Göttingen [etc.] : Hogrefe, 2016. - 329 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Psychological assessment - science and practice ; vol. 3)

Bibliografija pri posameznih poglavjih, povzetek pri nekaterih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-88937-449-2 (broš.)

159.9.072(082)
CC-APA: 2220
PSI 159.9.07 PRINCIPLES AND METHODS Schweizer K.(ur.)

COBISS.SI-ID 60869218


159.9-049.8 NOVEJŠE, APLIKATIVNE IN MEJNE VEJE PSIHOLOGIJE


6.
ANDREJČIČ Udovič, Minka
        Vplivanje na odnos uporabnikov goriškega vodovoda do aktivne zaščite vodnega vira Mrzlek : magistrsko delo / Minka Andrejčič Udovič. - Ljubljana : [M. Andrejčič Udovič], 2016. - 109 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Marko Polič, somentor Mitja Brilly. - Bibliografija: str. 86-90. - Izvleček ; Abstract: Influencing the attitude of the users of the water supply public utility Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica towards the active protection of the Mrzlek water source. - Univ. v Ljubljani, Univerzitetni podiplomski študij varstvo okolja, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.644:628.11Mrzlek(043.2) 502/504:628.1(497.4)
CC-APA: 4070 3040 5-100 5-404
GEO Mag III 8055 ANDREJČIČ UDOVIČ M. Vplivanje PSI Mag ANDREJČIČ UDOVIČ A. Vplivanje na odnos

COBISS.SI-ID 60945506

7.
BRATINA Jurkovič, Nataša
        Doživljanje bivalnega okolja in vedenje prebivalcev v urbanih soseskah : doktorska disertacija = The experience of living space and behaviour of residents in urban neighbourhoods : doctoral dissertation / Nataša Bratina. - Ljubljana : [N. Bratina], 2016. - XV, 244 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentor Marko Polič. - Bibliografija: str. 149-156. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:711.581(497.451.1)(043.3)
CC-APA: 4050 5-100
PSI Diss BRATINA N. Doživljanje bivalnega
COBISS.SI-ID 60987234

8.
KURAN, Manuel
        Kognitivne in kulturne razsežnosti religijskega doživljanja : magistrsko delo / Manuel Kuran. - Ljubljana : [M. Kuran], 2016. - 321 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Janek Musek, somentor Gregor Tomc. - Bibliografija: str. 305-319. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za psihologijo

159.9:2-584(043.2)
CC-APA: 2340 2930 2340 5-100
PSI Mag KURAN M. Kognitivne
COBISS.SI-ID 60724834

9.
        SOCIAL science and energy issues / edited by Sylwia Mrozowska. - Kraków : Libron, cop. 2016. - 231 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih, povzetek pri nekaterih

ISBN 978-83-65148-66-7

3+502.21(082)
CC-APA: 4070
PSI 159.9-049.8 SOCIAL SCIENCE Mrozowska S.(ur.)

COBISS.SI-ID 59814754


159.92 EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA


10.
        EMOTION measurement / edited by Herbert L. Meiselman. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Woodhead, cop. 2016. - XXIV, 726 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-08-100508-8

159.942.072(082)
CC-APA: 2360 2200
PSI 159.94 EMOTION MEASUREMENT Meiselman H.L.(ur.)

COBISS.SI-ID 61022050

11.
GALOTTI, Kathleen M.
        Cognitive psychology : in and out of the laboratory / Kathleen M. Galotti. - 4th ed., international student ed. - Australia [etc.] : Thomson Wadsworth, cop. 2008. - XIX, 681 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International student edition)

Na ov.: Not for sale in United States. - Bibliografija: str. 629-659. - Kazali

ISBN 978-0-495-09968-0

159.95(075.8) 159.953/.955
CC-APA: 2340
PSI 159.95 GALOTTI K. M. Cognitive psychology

COBISS.SI-ID 3175374

12.
HUTSON, Matthew
        The 7 laws of magical thinking : how irrationality makes us happy, healthy, and sane / Matthew Hutson. - Oxford : Oneworld, 2012. - VIII, 296 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 253-286. - Kazalo

ISBN 978-1-85168-934-7 (broš.)
ISBN 978-1-78074-109-3 (el. knj.)

[159.955+159.956]:398.3
CC-APA: 2300
PSI 159.95 HUTSON M. Seven laws
COBISS.SI-ID 60243298

13.
JERENEC, Valentina
        Prepoznavanje čustev iz govora pri glasbenikih : diplomsko delo / Valentina Jerenec. - Ljubljana : [V. Jerenec], 2016. - 108 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 97-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.942:159.946.3:78.071(043.2)
CC-APA: 2360 2326 5-100
PSI Dipl JERENEC V. Prepoznavanje čustev
COBISS.SI-ID 60750434

14.
MCCABE, Viki
        Coming to our senses : perceiving complexity to avoid catastrophes / Viki McCabe. - New York : Oxford University Press, 2014. - XII, 273 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 233-258. - Kazalo

Vsebina:
Pt. I: On the nature of information: 1. The structure of reality; 2. Perceiving structure; 3. Perceiving dynamics; 4. Restructuring reality; 5. Reality's geometry; 6. Experts' experts
Pt. II: Manufactured information and the biased brain: 7. Mind over matter : theories as mental fall-out; 8. Are scientific theories different?; 9. Are economic theories different?; 10. Complexity, components, and monocultures; Epilogue : A cautionary tale

ISBN 978-0-19-998858-7 (trda vezava)

159.955 165.1
CC-APA: 2340
PSI 159.95 MCCABE V. Coming to our
COBISS.SI-ID 10809673

15.
REED, Stephen K.
        Cognition : theory and applications / Stephen K. Reed. - 5th ed. - Australia [etc.] : Wadsworth Thomson Learning, cop. 2000. - XVI, 480 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 449-471. - Kazali

ISBN 0-534-35641-9
ISBN 978-0-534-35641-5 (trda vezava)

159.95
CC-APA: 2340
PSI 159.95 REED S.K. Cognition
COBISS.SI-ID 60637026

16.
        The ROUTINES of decision making / edited by Tilmann Betsch, Susanne Haberstroh. - Mahwah ; New Jersey ; London : Erlbaum, 2005. - XXX, 392 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0643/2004046474-d.html - kazalo. - Bibliografije ob koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 0-8058-4613-1

159.955.5(082)
CC-APA: 2340
PSI 159.95 ROUTINES Betsch T.(ur.)
COBISS.SI-ID 2275287

17.
THALER, Darja
        Spoznavni in afektivni vidiki empatije ter njena vloga v medosebnih odnosih : doktorska disertacija / Darja Thaler. - Ljubljana : [D. Thaler], 2015. - 298 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Janek Musek, somentorica Asja Nina Kovačev. - Bibliografija: str. 264-293. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.942:316.47(043.3)
CC-APA: 2360 3020 5-100
PSI Diss THALER D. Spoznavni
COBISS.SI-ID 61019490


159.922 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA


18.
KOLER, Gaja
        Otrokova igra z vrstniki v povezavi z njegovim socialnim vedenjem in teorijo uma : magistrsko delo / Gaja Koler. - Ljubljana : [G. Koler], 2016. - 62 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 53-59. - Izvleček ; Abstract: Child's play with peers in relation to the child's social behaviour and theory of mind. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7(043.2)
CC-APA: 2820 2840 5-100
PSI MagB KOLER G. Otrokova igra
COBISS.SI-ID 60913506

19.
VIDOVIĆ, Marina
        Korelati pojma števila v zgodnjem in srednjem otroštvu : magistrsko delo / Marina Vidović. - Ljubljana : [M. Vidović], 2016. - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 47-52. - Izvleček ; Abstract: Correlates of the number concept in early and middle childhood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.75:511(043.2)
CC-APA: 2820 2340 5-100
PSI MagB VIDOVIĆ M. Korelati pojma
COBISS.SI-ID 60915554

20.
VREČAR, Eva
        Interakcija s tehnologijo v pozni odraslosti : magistrsko delo / Eva Vrečar. - Ljubljana : [E. Vrečar], 2016. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 92-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

[159.922.63:004](043.2)
CC-APA: 2860 5-100
PSI MagB VREČAR E. Interakcija
COBISS.SI-ID 60554850


159.923 PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI


21.
BAN, Maja
        Stili humorja in njihova povezanost s samooceno ustvarjalnosti ter psihičnim blagostanjem : diplomsko delo / Maja Ban. - Ljubljana : [M. Ban], 2016. - 64 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 56-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:364.62:159.954(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl BAN M. Stili humorja
COBISS.SI-ID 60747106

22.
BOGATAJ, Andreja, psihologinja
        Spalna higiena in kakovost spanja kot napovednika psihičnega blagostanja : diplomsko delo / Andreja Bogataj. - Ljubljana : [A. Bogataj], 2016. - 95 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 83-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:364.62:159.963.2(043.2)
CC-APA: 3120 2380 5-100
PSI Dipl BOGATAJ A. Spalna higiena
COBISS.SI-ID 60912226

23.
JOVANOVIĆ, Veljko
        Psihologija subjektivnog blagostanja / Veljko Jovanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016 (Petrovaradin : Futura). - 395 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 350-395.

ISBN 978-86-6065-349-1 (broš.)

159.923.3:364.62
CC-APA: 3120
PSI 159.923 JOVANOVIĆ V. Psihologija
COBISS.SI-ID 302980359


159.97 DUŠEVNO IN TELESNO ZDRAVJE


24.
        COGNITIVE-behavioural therapy in the treatment of addiction : a treatment planner for clinicians / Christos Kouimtsidis ... [et al.]. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2007. - XIII, 184 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007017037.html - Kazalo. - Bibliografija: str. 163-167. - Kazalo. - Vsebina: Overview and use of the book ; Introduction to cognitive-behaviour theory and research evidence ; Cognitive and behavioural techniques ; Agenda setting and structure of sessions ; Assessment and case formulation ; Core topics ; Elective topics ; Therapist training and supervision

ISBN 978-0-470-05852-7 (broš.)

615.851:615.015.6
CC-APA: 3311 3312 3233
PSI 159.95 COGNITIVE-BEHAVIOURAL KouimtsidisC.

COBISS.SI-ID 60830818

25.
ČUŠ, Anja
        Profil spominske oškodovanosti po kirurškem zdravljenju epilepsije levega medialnega temporalnega režnja : doktorska disertacija / Anja Čuš. - Ljubljana : [A. Čuš], 2015. - 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Grega Repovš, somentor David B. Vodušek. - Bibliografija: str. 68-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za psihologijo

616.853:159.953(043.3)
FRASCATI: 5-100 3297 2520
PSI Diss ČUŠ A. Profil spominske
COBISS.SI-ID 60855394

26.
ERJAVEC, Nina, psihologinja
        Psihopatologija in odnosi s starši pri uporabnikih nelegalnih drog : magistrsko delo / Nina Erjavec. - Ljubljana : [N. Erjavec], 2016. - 75 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 63-72. - Izvleček ; Abstract: Psychopathology and parent-child relationships in illicit drugs users. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:316.362.1-055.52-055.62:613.83(043.2)
CC-APA: 3233 3200 2950 5-100
PSI MagB ERJAVEC N. Psihopatologija
COBISS.SI-ID 60990562

27.
FINK, Mateja, psihologinja
        Psihično blagostanje in upanje oseb v različnih fazah odvajanja od prepovedanih drog : diplomsko delo / Mateja Fink. - Ljubljana : [M. Fink], 2016. - 98 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 94-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

[615.015.6:159.923](043.2)
CC-APA: 3233 3100 5-100
PSI Dipl FINK M. Psihično blagostanje
COBISS.SI-ID 60367458

28.
FIŠER, Sara
        Sekundarni stres pri zaposlenih v poklicih pomoči : diplomsko delo / Sara Fišer. - Ljubljana : [S. Fišer], 2015. - 100 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 84-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.944.4:[364-057+616-057](043.2)
CC-APA: 3370 5-100
PSI Dipl FIŠER S. Sekundarni stres
COBISS.SI-ID 60892002

29.
GENDRON, Marie
        Skrivnost, imenovana Alzheimer : alzheimerjeva bolezen kot najpogostejši vzrok demence : razumevanje, pomoč in nega, druženje --- pot sočutja / Marie Gendron ; [prevedla [!] Mojca Merc, Neža Grilj]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 277 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Le mystère Alzheimer. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Peter Pregelj: str. 5. - Knjigi na pot / Nataša Zalokar: str. 7-8. - Bibliografija: str. [281]

ISBN 978-961-93646-7-3 (pbk)

616.892.3
CC-APA: 3297
PSI 159.97 GENDRON M. Skrivnost
COBISS.SI-ID 279793408

30.
KORASA, Jerneja
        Vpliv globokega sproščanja na počutje v nosečnosti in izid poroda : magistrsko delo / Jerneja Korasa. - Ljubljana : [J. Korasa], 2016. - 64 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Gregor Žvelc, somentorica Vislava Globevnik Velikonja. - Bibliografija: str. 58-64. - Izvleček ; Abstract: The effect of deep relaxation on the well-being during pregnancy and delivery outcome. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.944.4:612.63+612.63.028(043.2)
CC-APA: 3300 5-100
PSI MagB KORASA J. Vpliv globokega
COBISS.SI-ID 61052002

31.
LOKAR, Mateja, psihologinja
        Povezanost med ego stanji, vlogami v dramskem trikotniku in reševanjem konfliktov v partnerskih odnosih : magistrsko delo / Mateja Lokar. - Ljubljana : [M. Lokar], 2016. - 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 49-54. - Izvleček ; Abstract: Correlation between ego states, drama triangle roles and conflict resolution in couples. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

615.851(043.2)
CC-APA: 3310 5-100
PSI MagB LOKAR M. Povezanost med
COBISS.SI-ID 60914018

32.
        PSIHOLOGIJA v rehabilitaciji oseb s telesno in povezano duševno zmanjšano zmožnostjo / [Kovačič D. S. ... et al.] ; Dare S. Kovačič, urednik. - 1. izd. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2015. - 230 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - V kolofonu leto izida 2015/2016. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Abstract: Psychology in rehabilitation of persons with physical and related psychological disability

ISBN 978-961-6060-96-7

159.9:615.85-056.26(082) 615.851-056.266(082) 331.582-056.266:159.9(082)
CC-APA: 3290 3384 3361
PSI 615.851 PSIHOLOGIJA Kovačič D.S.(ur.) PSI ČIT 615.851 PSIHOLOGIJA Kovačič D.S.(ur.)

COBISS.SI-ID 282698752

33.
ŠAFARIČ, Staša
        Vsakodnevno funkcioniranje pri bolnikih s kronično duševno motnjo v kontekstu socialnih odnosov : magistrsko delo / Staša Šafarič Marčec. - Ljubljana : [S. Šafarič Marčec], 2016. - 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Matija Svetina, somentor Peter Praper. - Bibliografija: str. 139-151. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89(043.2)
CC-APA: 3210 5-100
PSI Mag ŠAFARIČ MARČEC S. Vsakodnevno
COBISS.SI-ID 60578146

34.
ZUPANČIČ, Tina, psihologinja
        Učinki družinskih dejavnikov na enkoprezo otrok v zgodnjem otroštvu : magistrsko delo / Tina Zupančič. - Ljubljana : [T. Zupančič], 2016. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 48-59. - Povzetek ; Abstract: Effects of family factors on children's encopresis in the early childhood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

[316.362.1:616.352-008.22]-053.4(043.2)
CC-APA: 2956 3200 5-100
PSI MagB ZUPANČIČ T. Učinki družinskih
COBISS.SI-ID 60557666


159.9:331 INDUSTRIJSKA IN ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA


35.
        INTRODUCTION to work and organizational psychology : a European perspective / edited by Nik Chmiel. - Reprinted. - Malden [etc.] : Blackwell Publishing, 2003. - VIII, 518 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 449-502. - Kazalo

ISBN 0-631-20676-0 (broš.)

159.9:331.101(075.8)(082)
CC-APA: 3600
PSI 159.9:331 INTRODUCTION Chmiel N.(ur.)
COBISS.SI-ID 60789346

36.
OCEPEK, Sandra
        Način zaposlovanja in njegov učinek na izbrane značilnosti dela in (odnosa do) samega sebe : diplomsko delo / Aleksandra Ocepek. - Ljubljana : [A. Ocepek], 2016. - 97 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

331.102.1(043.2)
CC-APA: 3650 5-100
PSI Dipl OCEPEK A. Način zaposlovanja
COBISS.SI-ID 60473186

37.
UDOVIČ, Tjaša
        Povezava med delovno motivacijo in vodjevim stilom vodenja : diplomsko delo / Tjaša Udovič. - Ljubljana : [T. Udovič], 2016. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 55-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

[331.101.3:316.46.058](043.2)
CC-APA: 3630 3640 5-100
PSI Dipl UDOVIČ T. Povezava med delovno
COBISS.SI-ID 60448098

38.
ŽIŠT, Franja
        Delovna kariera v tujini in osebnost : magistrsko delo / Franja Žišt. - Ljubljana : [F. Žist], 2016. - 101 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 94-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za psihologijo

[159.923+005.966]:331.556.46(043.2)
CC-APA: 3620 5-100
PSI Mag ŽIŠT F. Delovna kariera
COBISS.SI-ID 60715106


316.6 SOCIALNA PSIHOLOGIJA, DRUŽBENI PROCESI IN DRUŽBENA VPRAŠANJA


39.
TANJGA, Sara
        Primerjava nacionalnih (meta)zaznav Slovencev, Nemcev in Grkov : diplomsko delo / Sara Tanjga. - Ljubljana : [S. Tanjga], 2016. - 83 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.647.8(043.2)
CC-APA: 3020 2900 5-100
PSI Dipl TANJGA S. Primerjava
COBISS.SI-ID 60992354


37.015.3 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


40.
ANTIA, Shirin D.
        Social competence of deaf and hard-of-hearing children / Shirin D. Antia, Kathryn H. Kreimeyer. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. - VIII, 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Professional perspectives on deafness : evidence and applications)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-995773-6

37.015.3:376-056.263
CC-APA: 3299 3570
PSI 37.015.3:376 ANTIA S.D. Social competence

COBISS.SI-ID 60473954

41.
BERTONCELJ, Darja, 1984-
        Tradicionalno in spletno medvrstniško nasilje : perspektiva žrtev in opazovalcev : diplomsko delo / Darja Bertoncelj. - Ljubljana : [D. Bertoncelj], 2016. - 79 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 73-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:364.632(043.2)
CC-APA: 3500 3230 5-100
PSI Dipl BERTONCELJ D. Tradicionalno
COBISS.SI-ID 60985442

42.
BREZOVAR, Špela
        Odnos med zaznavami lastnih in v različnih izobraževalnih institucijah prisotnih učnih stilih : magistrsko delo / Špela Brezovar. - Ljubljana : [Š. Brezovar], 2016. - 72 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 64-66. - Izvleček ; Abstract: The relationship between students' perceptions of their own learning styles and those present in various educational institutions. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:159.95(043.2)
CC-APA: 3550 2343 5-100
PSI MagB BREZOVAR Š. Odnos med zaznavami
COBISS.SI-ID 60991842

43.
        DA sije sonce : didaktične igre za razvoj otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti / [avtorji Marijana Kašnik Janet ... [et al.] ; ilustracije Ciril Horjak in Helena Maček ; fotografije Andreja Kuhar, Gordana Konečnik, Sonja Lah]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Present). - 115 str. : ilustr. ; 28 cm

150 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in na str. 113. - Povzetek pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-234-832-8

373.2:159.922.7:615.015.6 793.7 37.015.3:793.7
CC-APA: 3500 2840 3233
PSI 37.015.3:373.2 DA SIJE SONCE
COBISS.SI-ID 255232256

44.
GERENČER Pegan, Simona
        Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja / Simona Gerenčer Pegan ; [fotografije Mihael Peter Fras]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, 2013 ([Ljubljana] : Sekom grafika). - 97 str. : ilustr. ; 25 cm

100 izv. - Predgovor / Darja Zaviršek: str. [9-13]. - Bibliografija: str. 84-89. - Kazali

ISBN 978-961-92247-1-7

316.772-056.262/.263 364-22-056.262/.263 81'221
CC-APA: 3299 2700
PSI 37.015.3:376 GERENČER PEGAN S. Osebe z gluhoslepoto

COBISS.SI-ID 268230144

45.
HERMAN, Keith C.
        Stress management for teachers : a proactive guide / Keith C. Herman, Wendy M. Reinke. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2015. - XVI, 256 str. : ilustr. ; 26cm

Bibliografija: str. 247-251. - Kazalo

ISBN 978-1-4625-1798-5 (broš.)

[37.011.3-051]:159.944.4 614
CC-APA: 3510
PSI 37.015.3 HERMAN K. C. Stress management

COBISS.SI-ID 3297253

46.
JEREB, Jana, psihologinja
        Povezava med implicitnimi teorijami inteligentnosti, motivacijo in dosežki dijakov : magistrsko delo / Jana Jereb. - Ljubljana : [J. Jereb], 2016. - 67 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 54-59. - Izvleček ; Abstract: Connection between implicit theories of intelligence, motivation and achievement in secondary school students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-057.87(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI MagB JEREB J. Povezava
COBISS.SI-ID 60959074

47.
KARTEN, Toby J.
        Inclusion strategies that work! : research-based methods for the classroom / Toby J. Karten. - 3rd ed. - Thousand Oaks (California) : Corwin, cop. 2015. - XIX, 426 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 414-426. - Kazalo

ISBN 978-1-4833-1990-2

37.015.3:376
CC-APA: 3570
PSI 37.015.3:376 KARTEN T.J. Inclusion strategies

COBISS.SI-ID 60449122

48.
        LEARNERS on the autism spectrum : preparing highly qualified educators / edited by Kari Dunn Buron and Pamela Wolfberg ; foreword by Carol Gray. - 1st ed. - Shawnee Mission (Kansas) : AAPC, Autism Asperger Publishing Co., 2008. - VI, 377 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-934575-07-9

616.896(075.8)(082)
CC-APA: 3250
PSI 37.015.3:376 LEARNERS Buron K.D.(ur.)
COBISS.SI-ID 60446818

49.
        MIND, brain, and education in reading disorders / edited by Kurt W. Fischer, Jane Holmes Bernstein, and Mary Helen Immordino-Yang. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007. - XVIII, 333 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge studies in cognitive and perceptual development ; 11)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-521-85479-5

[37.015.3:376]:028(082)
CC-APA: 3570 2340
PSI 37.015.3:376 MIND, BRAIN Fischer K.W.(ur.)

COBISS.SI-ID 60256866

50.
PIANTA, Robert C.
        Classroom assessment scoring system : secondary manual / Robert C. Pianta, Bridget K. Hamre, Susan Mintz. - Charlottesville : [R. C. Pianta], cop. 2012. - 126 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.

37.015.3:159.9.072.7(035)
CC-APA: 3560 2227
PSI 37.015.3 PIANTA R.C. Classroom
COBISS.SI-ID 60453986

51.
        PREDŠOLSKA vzgoja in varstvo v Evropi : odpravljanje socialne in kulturne neenakosti / [avtorici slovenskega poročila Nada Turnšek, Marcela Zorec Batistič ; prevod Katarina Majerhold, prevod dodatkov Polona Podgoršek ; uredila Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009 (Postojna : ČukGraf). - 187 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si/images/stories/publikacije/001_188_LR_popr.pdf. - Prevod dela: Early childhood education and care in Europe. - Na nasl. str. tudi: Eurydice, EACEA - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. - 1.200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6101-46-2 (Ministrstvo za šolstvo in šport)
ISBN 978-92-9201-021-8 (EACEA P9 Eurydice)

373.2
CC-APA: 3500 2956
PED 373.2 Predšolska Plevnik T. (ur.) PSI 37.015.3:373.2 PREDŠOLSKA VZGOJA PlevnikT.(ur.)

COBISS.SI-ID 245179648

52.
        RAZVOJ inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov : zbornik prispevkov / [avtorji Marija Kavkler ... [et al.] ; zbrala in uredila Irena Adlešič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 127 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-234-749-9

37.015.3:376(082) 376(082)
CC-APA: 3570 5-300
BIB 37 RAZVOJ Zbornik PED 376 Razvoj Adlešič I. (ur.) PSI 37.015.3:376 RAZVOJ INKLUZIVNE Adlešič I.(ur.)

COBISS.SI-ID 251053056

53.
ROJS, Katja, 1981-
        Samopodoba, motivacija in socialna opora učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo / Katja Rojs. - Ljubljana : [K. Rojs], 2016. - 155 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Drago Žagar, somentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 143-154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:376(043.2)
CC-APA: 3570 3120 2360 5-100
PSI Mag ROJS K. Samopodoba
COBISS.SI-ID 60982882

54.
SERŠEN Fras, Alenka
        Afektivni dejavniki samoregulacijskega učenja pri učencih s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo / Alenka Seršen Fras. - Ljubljana : [A. Seršen Fras], 2016. - 167 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak, somentorica Lidija Magajna. - Bibliografija: str. 153-167. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:811.163.6(043.2)
CC-APA: 3550 3570 5-100
PSI Mag SERŠEN FRAS A. Afektivni dejavniki

COBISS.SI-ID 60871010

55.
TRSTENJAK, Alja, 1987-
        Odnos med samoučinkovitostjo učitelja in njegovimi atribucijami : diplomsko delo / Alja Trstenjak. - Ljubljana : [A. Trstenjak], 2016. - 111 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 87-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:37.011.3-051(043.2)
CC-APA: 3510 5-100
PSI Dipl TRSTENJAK A. Odnos
COBISS.SI-ID 60960098


61 MEDICINA


56.
        DUŠEVNO zdravje in skupnost 2012 : aktualne dileme pri izvajanju zakona o duševnem zdravju / uredila Milena Marinič. - Ljubljana : Psihiatrična klinika, 2012 ([s. l.] : Vovk). - 98 str. ; 21 cm

100 izv. - Izvleček in bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93235-2-6

616.89(082) 616.89-08:613.86(082)
CC-APA: 3379
PSI 159.97 DUŠEVNO ZDRAVJE Marinič M.(ur.)

COBISS.SI-ID 262927616


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO