COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI okt-dec 2016 OHK-PSI159.9 PSIHOLOGIJA


1.
BUČAR, Sonja, 1983-
        Doprinos različnih oblik usposabljanja psihologov po zaključenem študiju : diplomsko delo / Sonja Bučar. - Ljubljana : [S. Bučar], 2016. - 97 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 91-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
- - Vprašalnik kompetenc psihologov ; Značilnosti usposabljanja - anketa [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM)

159.9-057(043.2)
CC-APA: 3410 5-100
PSI Dipl BUČAR S. Doprinos PSI Dipl BUČAR S. Doprinos različnih
COBISS.SI-ID 62972258

2.
HERGENHAHN, B. R., 1934-
        An introduction to the history of psychology / B. R. Hergenhahn, Tracy B. Henley. - 7th ed., international ed. - Australia [etc.] : Wadsworth Cengage Learning, cop. 2014. - XX, 698 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 629-664 in pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 1-133-95804-4
ISBN 978-1-133-95804-8

159.9:9(075.8)
CC-APA: 2140
PSI 159.9 HERGENHAHN B.R. Introduction
COBISS.SI-ID 62065250


159.9.072 PSIHOLOŠKA METODOLOGIJA IN RAZISKOVANJE


3.
BERNARD, Harvey Russell, 1940-
        Analyzing qualitative data : systematic approaches / H. Russell Bernard, Amber Wutich, Gery W. Ryan. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2017. - XXIV, 552 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 467-525. - Kazali

ISBN 978-1-4833-4438-6

159.9.018:303.442 001.891
CC-APA: 2240
PSI 159.9.07 BERNARD H.R. Analyzing
COBISS.SI-ID 5109611

4.
DELAK, Maja
        Merske lastnosti izpitnih pripomočkov pri maturitetnem predmetu Sodobni ples : diplomsko delo / Maja Delak. - Ljubljana : [M. Delak], 2016. - 104 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 61-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9.072:37.091.212.2(043.2)
CC-APA: 2227 3530 5-100
PSI Dipl DELAK M. Merske lastnosti
COBISS.SI-ID 63001186

5.
FIELD, Andy P.
        Discovering statistics using R / Andy Field, Jeremy Miles, Zoë Field. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2012. - XXXIV, 957 str. : ilustr. ; 27 cm

Glossary: str. 913-928. - Bibliografija: str. 941-947 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0046-9 (pbk.)
ISBN 1-4462-0046-9 (pbk.)
ISBN 1-4462-0045-0 (hbk.)
ISBN 978-1-4462-0045-2 (hbk.)

159.9.075:004.4R(075.8) 311
CC-APA: 2240
PSI 159.9.075 FIELD A. Discovering/R
COBISS.SI-ID 3574292

6.
SKRBINŠEK, Tea
        Validacija slovenske priredbe Vprašalnika supervizijskega odnosa : diplomsko delo / Tea Skrbinšek. - Ljubljana : [T. Skrbinšek], 2016. - 80 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 72-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9.072(043.2)
CC-APA: 2220 3410 5-100
PSI Dipl SKRBINŠEK T. Validacija
COBISS.SI-ID 62987618


159.9-049.8 NOVEJŠE, APLIKATIVNE IN MEJNE VEJE PSIHOLOGIJE


7.
KAJTNA, Sašo
        Uporabnost projekcijskega testa Wartegg v psihologiji športa : diplomsko delo / Sašo Kajtna. - Ljubljana : [S. Kajtna], 2016. - 92 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Valentin Bucik, somentor Matej Tušak. - Bibliografija: f. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:796(043.2)
CC-APA: 3720 5-100
PSI Dipl KAJTNA S. Uporabnost
COBISS.SI-ID 62988642

8.
        OSNOVNO strokovno usposabljanje presojevalcev varnosti cest / [avtorji Zvonko Zavasnik ... [et al.] ; uredila Andraž Murkovič, Vesna Marinko ; slikovno gradivo Marko Polič ... et al.]. - Ljubljana : Javna agencija RS za varnost prometa, 2016 ([Ljubljana] : R-tisk). - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv.

ISBN 978-961-6025-24-9

159.9:656-027.45 625-027.45
CC-APA: 4090 5-100
PSI 159.9-049.8 OSNOVNO STROKOVNO Zavasnik Z.(ur.)

COBISS.SI-ID 286661888

9.
PAVČIČ, Simona, 1987-
        Tržna privlačnost različnih ponudb privatne psihološke prakse v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Simona Pavčič. - Ljubljana : [S. Pavčič], 2016. - 68 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:366.1(043.2)
CC-APA: 3920 5-100
PSI Dipl PAVČIČ S. Tržna privlačnost
COBISS.SI-ID 62590562

10.
PETRUŠA, Nejc
        Odnos do motorizma, osebnost ter zaznave izbranih življenjskih in prometnih situacij : primerjava med motoristi in drugimi skupinami : diplomsko delo / Nejc Petruša. - Ljubljana : [N. Petruša], 2016. - 96 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 94-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:656.05(043.2)
CC-APA: 4090 5-100
PSI Dipl PETRUŠA N. Odnos do motorizma
COBISS.SI-ID 62591330

11.
PLEVEL, Matic
        Nekatere osebnostne značilnosti, vodenje in vrednote v povezavi s telesno vzdržljivostjo pri častnikih Slovenske vojske : diplomsko delo / Matic Plevel. - Ljubljana : [M. Plevel], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Robert Masten, somentor Matej Tušak. - Bibliografija: str. 65-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:355.092(043.2)
CC-APA: 3800 5-100
PSI Dipl PLEVEL M. Nekatere
COBISS.SI-ID 62588514


159.92 EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA


12.
GOSTIČ, Maja, 1991-
        Sanje v povezanosti z osebnostjo in mestom nadzora : magistrsko delo / Maja Gostič. - Ljubljana : [M. Gostič], 2016. - 43 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 35-41. - Izvleček ; Abstract: Dreams in correlation with personality and locus of control. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.963:159.923.3(043.2)
CC-APA: 2380 3120 5-100
PSI MagB GOSTIČ M. Sanje
COBISS.SI-ID 62910050

13.
JANET, Mateja
        Povezanost odlašanja z akademsko samopodobo in s samospoštovanjem pri študentih in študentkah : magistrsko delo / Mateja Janet. - Ljubljana : [M. Janet], 2016. - 59 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 55-59. - Izvleček ; Abstract: Correlation of university students' procrastination with academic self-concept and self-esteem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3-057.875(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI MagB JANET M. Povezanost
COBISS.SI-ID 62339170

14.
KNEŽEVIĆ, Marina
        Problematična uporaba interneta in pametnih telefonov v povezavi s kognitivnimi napakami v vsakdanjem življenju : diplomsko delo / Marina Knežević. - Ljubljana : [M. Knežević], 2016. - 45 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 39-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.955:621.395(043.2)
CC-APA: 2340 2700 5-100
PSI Dipl KNEŽEVIĆ M. Problematična
COBISS.SI-ID 62989410

15.
MIHELČIČ, Matjaž, 1969-
        Kognitivna obremenitev in stres bližinskega vida : doktorska disertacija / Matjaž Mihelčič. - Ljubljana : [M. Mihelčič], 2016. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 95-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Eksperimentalna psihologija

159.931:617.753.2(043.3) 159.9.07:617.751(043.3)
CC-APA: 2323 5-100
PSI Diss MIHELČIČ M. Kognitivna
COBISS.SI-ID 286748160

16.
TANEVSKI, Uroš
        Povezanost varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja s kognitivnimi funkcijami starejše populacije : diplomsko delo / Uroš Tanevski. - Ljubljana : [U. Tanevski], 2016. - 92 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Grega Repovš. - Bibliografija: str. 73-86. - Povzetek ; Abstract: Protective and risk factors of cognitive functions in late adulthood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.955-053.9(043.2)
CC-APA: 2820 2860 5-100
PSI Dipl TANEVSKI U. Povezanost
COBISS.SI-ID 62975586

17.
VELDIN, Manja
        Povezanost izvršilnih procesov s strategijami reševanja osnovnih računskih nalog : diplomsko delo / Manja Veldin. - Ljubljana : [M. Veldin], 2016. - 67 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 59-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.955(043.2)
CC-APA: 2340 5-100
PSI Dipl VELDIN M. Povezanost
COBISS.SI-ID 62970722


159.922 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA


18.
BANDELJ, Mira
        Življenjsko zadovoljstvo in spoprijemanje s problemi v obdobju zgodnje odraslosti : diplomsko delo / Mira Bandelj. - Ljubljana : [M. Bandelj], 2016. - 48 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.62(043.2)
CC-APA: 2840 5-100
PSI Dipl BANDELJ M. Življenjsko
COBISS.SI-ID 62956898

19.
CRONE, Eveline
        The adolescent brain : changes in learning, decision-making and social relations / Eveline A. Crone. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - 149 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Essays in developmental psychology)

Na ov.: A Psychology Press book. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-85595-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-85596-0 (broš.)

159.922.8:612.82
CC-APA: 2820 2840 2520
PSI 159.922.7/.8 CRONE E.A. Adolescent brain

COBISS.SI-ID 63063650

20.
ĆORIĆ, Sanja
        Povezanost želje po odraščanju s psihološkim osamosvajanjem v odnosu do staršev s perspektive mladih na prehodu v odraslost in njihovih staršev : magistrsko delo / Sanja Ćorić. - Ljubljana : [S. Ćorić], 2016. - 75 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: str. 62-64. - Izvleček ; Abstract: Associations of a desire to reach adulthood with individuation from the perspective of emerging adults and their parents. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8-053.81(043.2)
CC-APA: 2840 5-100
PSI MagB ĆORIĆ S. Povezanost želje
COBISS.SI-ID 63011938

21.
        DEVELOPMENT from adolescence to early adulthood : a dynamic systemic approach to transitions and transformations / Marion Kloep ... [et al.]. - London ; New York : Psychology Press, Taylor & Francis Group, 2016. - 163 str. ; 25 cm. - (Explorations in developmental psychology series ; 4)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-64009-1

159.922.8:316.6-053.81
CC-APA: 2840 3000
PSI 159.922.7/.8 DEVELOPMENT Kloep M.
COBISS.SI-ID 62235746

22.
        EMERGING adulthood in a European context / edited by Rita Žukauskiene. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - X, 225 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Na ov.: A Psychology Press book. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Preface ; Introduction and conceptual foundations ; The experience of being an emerging adult in Europe / R. Sukauskiene ; Emerging adulthood, early adulthood and quarter-life crisis : updating Erikson for the 21st century / O. Robinson ; Experiencing the transition to adulthood ; What does it mean to be an adult? : importance assigned to criteria for adulthood in Italian emerging adults / Crocetti, E., Tagliabue, S ; What does it mean to be an adult? : perceptions of adulthood among Lithuanian ; Emerging adults / Vosylis, R. Kaniusonyte, G., Raisiene, S ; Experiencing the transition to adulthood in germany : including emerging adults of the "forgotten half" / Seiffge-Krenke, I ; The transition to adulthood in Turkey : views from college students and working individuals / Dogan, A., Demet, V., Meliksah Demir, M ; Trajectories and diverse patterns in the transition to adulthood ; Becoming an adult in Portugal : negotiating pathways between opportunities and constraints / Saraiva, L.M. & Matos, P. M ; Emerging adulthood in Finland / Katariina Salmela-Aro, K., Sortheix, F., Ranta, M ; Swedish emerging adults' sense of identity and perceptions of adulthood / Wängqvist, M., Frisén, A ; Emerging adults in the Czech Republic : views into and across different domains of life / Macek, P., Jecek,S., Lacinová, L., Bouca, O., Kvitkovicová, L., Neucilová Michalcáková, R., & Irucek, J ; Closing summary ; Emerging adults in Europe : common themes, diverse paths, and future directions / Arnett, J.J

ISBN 978-1-138-80846-1 (trda vezava)
ISBN 1-138-80846-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-80847-8 (broš.)
ISBN 1-138-80847-4 (broš.)

159.922.8-053.81(4)(082) 37:159.9
CC-APA: 2840
PSI 159.922.7/.8 EMERGING ADULTHOOD Žukauskiene R.(ur.)

COBISS.SI-ID 2893655

23.
GOPNIK, Alison
        The gardener and the carpenter : what the new science of child development tells us about the relationship between parents and children / Alison Gopnik. - 1st ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2016. - X, 302 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija z opombami: str. 255-287. - Kazalo

ISBN 978-0-374-22970-2

159.922.7
CC-APA: 2800
PSI 159.922.7/.8 GOPNIK A. Gardener
COBISS.SI-ID 62997090

24.
HENDRY, Leo B.
        Developmental transitions across the lifespan : selected works of Leo B. Hendry / Leo B. Hendry. - London ; New York : Psychology Press, Taylor & Francis Group, 2015. - XI, 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (World library of psychologists series)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-84872-279-8

159.922
CC-APA: 2840
PSI 159.922 HENDRY L.B. Developmental
COBISS.SI-ID 62471522

25.
KOŠIR, Vesna, 1991-
        Razumevanje koncepta kaznovanja v srednjem in poznem otroštvu : magistrsko delo / Vesna Košir. - Ljubljana : [V. Košir], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 50-53. - Izvleček ; Abstract: Understanding the concept of punishment in middle and late childhood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7(043.2)
CC-APA: 2840 5-100
PSI MagB KOŠIR V. Razumevanje
COBISS.SI-ID 62603106

26.
MARN, Sara
        Numerično presojanje in razumevanje prostorskih odnosov v zgodnjem otroštvu : magistrsko delo / Sara Marn. - Ljubljana : [S. Marn], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 46-50. - Povzetek ; Abstract: Numerical and spatial reasoning of preschool children. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7(043.2)
CC-APA: 2820 5-100
PSI MagB MARN S. Numerično
COBISS.SI-ID 62835298

27.
MEŽNAR, Urška, 1987-
        Odnosi med lestvicami slovenske priredbe preizkusa Bayley-III in njihova povezanost z demografskimi spremenljivkami pri malčkih : diplomsko delo / Urška Mežnar. - Ljubljana : [U. Mežnar], 2016. - 54 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7.072(043.2)
CC-APA: 2800 2222 5-100
PSI Dipl MEŽNAR U. Odnosi
COBISS.SI-ID 62685026

28.
MRAK, Katja, 1979-
        Razvojnopsihološke značilnosti pravljic za otroke v zgodnjem otroštvu : diplomsko delo / Katja Mrak. - Ljubljana : [K. Mrak], 2016. - 115 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek, somentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 105-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7:82-343(043.2)
CC-APA: 2800 2720 5-100
PSI Dipl MRAK K. Razvojnopsihološke
COBISS.SI-ID 62872674

29.
NAVOTNIK, Vesna
        Pedocentrizem kot družinska struktura v mladih družinah : magistrsko delo / Vesna Navotnik. - Ljubljana : [V. Navotnik], 2016. - 76 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 61-64. - Izvleček ; Abstract: Child-centrism as a family structure in families with children of preschool age. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7:316.614.5(043.2)
CC-APA: 2956 2840 5-100
PSI MagB NAVOTNIK V. Pedocentrizem
COBISS.SI-ID 62103394

30.
OBERMAJER, Petra
        Prilagoditveno in socialno vedenje v zgodnjem otroštvu : primerjava normativnih otrok in otrok s težavami s sluhom : magistrsko delo / Petra Obermajer. - Ljubljana : [P. Obermajer], 2016. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: str. 53-57. - Izvleček ; Abstract: Adaptive and social behavior. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7-056.263(043.2)
CC-APA: 2840 3299 5-100
PSI MagB OBERMAJER P. Prilagoditveno
COBISS.SI-ID 62098274

31.
PFIFER, Ajda
        Zgodnji dostop do znakovnega jezika in jezikovna kompetentnost gluhih otrok : doktorska disertacija / Ajda Pfifer. - Ljubljana : [A. Pfifer], 2016. - XII, 264 str. : tabele, grafi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek, svetovalka za slovenski znakovni jezik Veronika Ciglar. - Bibliografija: str. 210-244. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7-056.263(043.3) 616.28-008.14-053.2:81'221(043.3)
CC-APA: 2820 3299 5-100
PSI Diss PFIFER A. Zgodnji dostop
COBISS.SI-ID 286465280

32.
RADIČ, Maja
        Teorija uma v povezavi s kakovostjo družinskega okolja in izpostavljenostjo otroški literaturi pri otrocih v zgodnjem otroštvu : magistrsko delo / Maja Radič. - Ljubljana : [M. Radič], 2016. - 43 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 38-42. - Izvleček ; Abstract: Theory of mind in relation to the quality of family environment and exposure to children's literacy in early childhood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.72:159.946.4(043.2)
CC-APA: 2820 5-100
PSI MagB RADIČ M. Teorija uma
COBISS.SI-ID 62782306

33.
ZIHERL, Urška
        Vloga vrstnikov in medijev pri razvoju mladostnikove telesne samopodobe : magistrsko delo / Urška Ziherl. - Ljubljana : [U. Ziherl], 2016. - 57 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 48-52. - Izvleček ; Abstract: The role of peers and the media in the development of body image in adolescents. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8:159.923.2(043.2)
CC-APA: 2840 2900 5-100
PSI MagB ZIHERL U. Vloga vrstnikov
COBISS.SI-ID 62132834

34.
ZORKO, Lucija
        Povezanost nekaterih socialnih dejavnikov z značilnostmi identitete dvojčkov v obdobjih mladostništva in prehoda v odraslost : magistrsko delo / Lucija Zorko. - Ljubljana : [L. Zorko], 2016. - 68 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 61-65. - Izvleček ; Abstract: Relation between some social factors and characteristics of identity of twins in adolescence and emerging adulthood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8-055.76(043.2)
CC-APA: 2840 5-100
PSI MagB ZORKO L. Povezanost
COBISS.SI-ID 62762338


159.923 PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI


35.
GRESSIER Strahinić, Nina
        Vzgojni slogi in perfekcionizem kot dejavnika prokrastinacije : diplomsko delo / Nina Gressier Strahinić. - Ljubljana : [N. Gressier Strahinić], 2016. - 107 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Janek Musek. - Bibliografija: str. 94-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl GRESSIER STRAHINIĆ N. Vzgojni slogi

COBISS.SI-ID 63041890

36.
HORVAT, David, 1975-
        Konativne in kognitivne dimenzije modrosti : magistrsko delo / David Horvat. - Ljubljana : [D. Horvat], 2016. - 105 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Janek Musek. - Bibliografija: str. 99-105. - Izvleček ; Abstract: Cognitive and conative dimensions of wisdom. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo, študijski program Kognitivna psihologija

159.923.3(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Mag HORVAT D. Konativne
COBISS.SI-ID 62397026

37.
LAZAREVIĆ, Ružica
        Ljubezenski slogi v povezavi s samopodobo in samospoštovanjem pri mladostnikih : diplomsko delo / Ružica Lazarević. - Ljubljana : [R. Lazarević], 2016. - 67 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.2:177.6-053.6(043.2)
CC-APA: 3120 2950 5-100
PSI Dipl LAZAREVIĆ R. Ljubezenski slogi
COBISS.SI-ID 62921570

38.
LESKOVŠEK Pečak, Nuša
        Samopodoba in zadovoljstvo z življenjem pri ljudeh z anksiozno in depresivno motnjo : magistrsko delo / Nuša Leskovšek Pečak. - Ljubljana : [N. Leskovšek Pečak], 2016. - 155 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 132-154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:616.89(043.2)
CC-APA: 3120 3211 5-100
PSI Mag LESKOVŠEK PEČAK N. Samopodoba
COBISS.SI-ID 62302050

39.
LOVRENČIČ, Maja, 1988-
        Povezanost med samopodobo in samomotivacijo udeležencev s stopnjo vključenosti v šport : diplomsko delo / Maja Lovrenčič. - Ljubljana : [M. Lovrenčič], 2016. - 77 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Darja Kobal Grum, somentor Matej Tušak. - Bibliografija: str. 73-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.2:796(043.2)
CC-APA: 3120 3720 5-100
PSI Dipl LOVRENČIČ M. Povezanost
COBISS.SI-ID 62908514

40.
MENART, Brina
        Subjektivno blagostanje zaposlenih na delovnem mestu in v vsakdanjih aktivnostih : diplomsko delo / Brina Menart. - Ljubljana : [B. Menart], 2016. - 56 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 53-56. - Izvleček ; Abstract: Subjective well-being of employees' at work and everyday activities. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:331.1(043.2)
CC-APA: 3120 3650 5-100
PSI Dipl MENART B. Subjektivno
COBISS.SI-ID 63024738

41.
NOVŠAK, Marjana
        Optimizem, duhovnost in vrednote : diplomsko delo / Marjana Novšak. - Ljubljana : [M. Novšak], 2016. - 157 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 148-157. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl NOVŠAK M. Optimizem
COBISS.SI-ID 62705506

42.
PETEK, Sašo, 1982-
        Revidiran koncept krhkih oblik visokega samospoštovanja : diplomsko delo / Sašo Petek. - Ljubljana : [S. Petek], 2016. - 86 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 81-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.2(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl PETEK S. Revidiran koncept
COBISS.SI-ID 62909282

43.
PETRIČ, Maja, 1988-
        Implicitne teorije inteligentnosti v povezavi s posameznikovo samopodobo in razlike med spoloma : diplomsko delo / Maja Petrič. - Ljubljana : [M. Petrič], 2016. - 68 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.928(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl PETRIČ M. Implicitne teorije
COBISS.SI-ID 63052898

44.
PETROVIĆ, Nataša, 1963-
        Samopodoba, samospoštovanje in doživljanje življenjskih ciljev prostovoljcev v hospicu : diplomsko delo / Nataša Petrović. - Ljubljana : [N. Petrović], 2016. - 72 f. : tabele ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: f. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.2:005.966.2(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl PETROVIĆ N. Samopodoba
COBISS.SI-ID 62922338

45.
ROGINA, Eva
        Mentalizacija in psihološko blagostanje pri ženskah, odvisnih od psihoaktivnih snovi : diplomsko delo / Eva Rogina. - Ljubljana : [E. Rogina], 2016. - 71 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 62-65. - Povzetek ; Abstract: Mentalization and psychological well-being of women addicted to psychoactive substances. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923:615.015.6(043.2)
CC-APA: 3233 5-100
PSI Dipl ROGINA E. Mentalizacija
COBISS.SI-ID 63021154

46.
RUS, Janez Ludvik, psiholog
        Vpliv vrednot, osebnostnih značilnosti in življenjskih stilov na zaznavo življenjskega smisla : diplomsko delo / Janez Ludvik Rus. - Ljubljana : [J. L. Rus], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 101-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl RUS J.L. Vpliv vrednot
COBISS.SI-ID 62890850

47.
        SELF-esteem : perspectives, influences and improvement strategies / Franklin Holloway, editor. - New York : Nova Publishers, cop. 2016. - XIV, 287 str. : tabele ; 23 cm. - (Psychology of emotions, motivations and actions)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Izvleček pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-53610-294-9

159.923.2:159.97(082)
CC-APA: 3120 3200
PSI 159.923 SELF-ESTEEM Holloway F.(ur.)
COBISS.SI-ID 62848098

48.
SMODIŠ, Katja
        Razlika v empatiji, altruizmu in emocionalni inteligentnosti med vegani, vegetarijanci in vsejedci : diplomsko delo / Katja Smodiš. - Ljubljana : [K. Smodiš], 2016. - 91 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 86-91. - Povzetek ; Abstract: Differences in empathy, emotional intelligence and altruism between vegans, vegetarians and omnivores. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923-056.84(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl SMODIŠ K. Razlika v empatiji
COBISS.SI-ID 62974818

49.
SVETELŠEK, Ajda
        Medosebni vidiki osebnosti in socialna zaželenost kot napovedniki zadovoljstva z odnosi : diplomsko delo / Ajda Svetelšek. - Ljubljana : [A. Svetelšek], 2016. - 78 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 70-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl SVETELŠEK A. Medosebni vidiki
COBISS.SI-ID 62755170

50.
ŠTERK, Mojca
        Osebnost, samoocena vsakodnevne ustvarjalnosti in psihično blagostanje : diplomsko delo / Mojca Šterk. - Ljubljana : [M. Šterk], 2016. - 96 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 89-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.928(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl ŠTERK M. Osebnost
COBISS.SI-ID 62957666

51.
ZAGER Kocjan, Gaja
        Zavzetost, strast in zanos pri zaposlenih : teoretična in empirična razmejitev : doktorska disertacija = Engagement, passion, and flow among employees : a theoretical and empirical distinction : doctoral dissertation / Gaja Zager Kocjan. - Ljubljana : [G. Zager Kocjan], 2016. - 229 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Andreja Avsec, somentor Gregor Sočan. - Bibliografija: str. 178-195. - Povzetek v angl. in slov., razširjen povzetek v slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Psihologija osebnosti

159.923.3:331.101.32(043.3) 159.942.6-057.11(043.3)
CC-APA: 3120 3630 5-100
PSI Diss ZAGER KOCJAN G. Zavzetost, strast

COBISS.SI-ID 286766848

52.
ŽURGA, Anja
        Vrednote, orientacije k sreči in subjektivno blagostanje : diplomsko delo / Anja Žurga. - Ljubljana : [A. Žurga], 2016. - 73 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:364.62(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl ŽURGA A. Vrednote
COBISS.SI-ID 62756450


159.97 DUŠEVNO IN TELESNO ZDRAVJE


53.
GORŠEK, Nataša
        Dejavniki uporabe strokovnih smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru : diplomsko delo / Nataša Goršek. - Ljubljana : [N. Goršek], 2016. - 54 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentorica Saška Roškar. - Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:316.774(043.2)
CC-APA: 3200 2750 5-100
PSI Dipl GORŠEK N. Dejavniki uporabe
COBISS.SI-ID 63008098

54.
JERNEJC Štokelj, Zdenka
        Odnos do lastnega zdravja z vidika treh izbranih modelov oz. teorij o zdravju : diplomsko delo / Zdenka Jernejc Štokelj. - Ljubljana : [Z. Jernejc Štokelj], 2016. - 89 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: f. 86-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:616(043.2)
CC-APA: 3360 5-100
PSI Dipl JERNEJC ŠTOKELJ Z. Odnos do lastnega

COBISS.SI-ID 63041122

55.
KOTAR, Sara
        Psihosomatika in dejavniki družinskega ter šolskega okolja pri mladostnikih : magistrsko delo / Sara Kotar. - Ljubljana : [S. Kotar], 2016. - 64 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek, somentorica Helena Jeriček Klanšček. - Bibliografija: str. 50-57. - Izvleček ; Abstract: Psychosomatics and factors of family and school environment in adolescence. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:616-053.5(043.2)
CC-APA: 3365 5-100
PSI MagB KOTAR S. Psihosomatika
COBISS.SI-ID 62556258

56.
KRIŽMAN Kastelic, Marijana
        Dejavniki depresivnega razpoloženja pri srednješolcih : diplomsko delo / Marijana Križman Kastelic. - Ljubljana : [M. Križman Kastelic], 2016. - 101 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten, somentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 94-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97-053.6(043.2)
CC-APA: 3211 2840 5-100
PSI Dipl KRIŽMAN KASTELIC M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 62703970

57.
LOMBAR, Sergeja
        Analiza kliničnopsihološke dejavnosti v Sloveniji : magistrsko delo / Sergeja Lombar Bogataj. - Ljubljana : [S. Lombar Bogataj], 2016. - 129 f. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Peter Praper. - Bibliografija: f. 113-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97(497.4)(043.2)
CC-APA: 3400 5-100
PSI Mag LOMBAR BOGATAJ S. Analiza
COBISS.SI-ID 62377826

58.
MERČNIK, Marko, 1972-
        Akustična kitara kot medij terapije z umetnostjo : magistrsko delo / Marko Merčnik. - Ljubljana : [M. Merčnik], 2016. - 101 str. ; 31 cm

Mentor Peter Praper. - Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Abstract: Acoustic guitar as a medium of art therapy. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
- - Glasbena terapija. Pril. 1 [Videoposnetki]. - 1 optični disk (DVD)
- - Glasbena terapija. Pril. 2 [Videoposnetki]. - 1 optični disk (DVD)

615.851:78(043.2)
CC-APA: 3357 5-100
PSI Mag MERČNIK M. Akustična PSI Mag MERČNIK M. Akustična kitara
COBISS.SI-ID 62821474

59.
MURATOVIĆ, Meliha
        Posttravmatska rast pri bolnicah z rakom dojk : diplomsko delo / Meliha Muratović. - Ljubljana : [M. Muratović], 2016. - 60 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 54-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:618.19-006(043.2)
CC-APA: 3293 5-100
PSI Dipl MURATOVIĆ M. Posttravmatska
COBISS.SI-ID 62232418

60.
PINOZA, Jasna
        Psihološki in fiziološki odzivi ob robotski vadbi v različnih pogojih navidezne resničnosti : magistrsko delo / Jasna Pinoza. - Ljubljana : [J. Pinoza], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentor Gregor Geršak. - Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:616.001(043.2)
CC-APA: 3380 4140 5-100
PSI MagB PINOZA J. Psihološki
COBISS.SI-ID 62558306

61.
ROJEC, Mirjam
        Perfekcionizem v povezavi s stili navezanosti, zgodnjimi slabo prilagojenimi shemami ter stili reševanja konfliktov : magistrsko delo / Mirjam Rojec. - Ljubljana : [M. Rojec], 2016. - 56 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 45-49. - Izvleček ; Abstract: Perfectionism in relation to attachment styles, early maladaptive schemas and conflict resolution styles. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

615.851:159.923.3(043.2)
CC-APA: 3310 3120 5-100
PSI MagB ROJEC M. Perfekcionizem
COBISS.SI-ID 62300258

62.
SMODIČ, Katja
        Čustvene in vedenjske težave otrok in mladostnikov : študija primerov : magistrsko delo / Katja Smodič. - Ljubljana : [K. Smodič], 2016. - 140 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Drago Žagar. - Bibliografija: str. 126-133. - Izvleček ; Abstract: Emotional and behavioral problems of children and adolescents - a case study. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-053.2/.6(043.2)
CC-APA: 3211 3230 5-100
PSI Mag SMODIČ K. Čustvene
COBISS.SI-ID 62533986

63.
ŠRAJ, Tanja
        Povezanost značilnosti spolne zlorabe s psihičnimi posledicami pri otrocih in mladostnikih : doktorska naloga / Tanja Šraj. - Ljubljana : [T. Šraj], 2016. - 265 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Peter Umek. - Bibliografija: str. 235-246. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:364.633(043.3) 159.97:343.541(043.3)
CC-APA: 3236 3300 5-100
PSI Diss ŠRAJ T. Povezanost
COBISS.SI-ID 286745088

64.
ŠTIMPFEL, Karmen Nina
        Povezanost dolžine abstinence, pri osebah zdravljenih zaradi odvisnosti od opioidov, z izbranimi psihološkimi spremenljivkami : diplomsko delo / Karmen Nina Štimpfel. - Ljubljana : [K. N. Štimpfel], 2016. - 81 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 65-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:615.015.6(043.2)
CC-APA: 3233 5-100
PSI Dipl ŠTIMPFEL K.N. Povezanost dolžine
COBISS.SI-ID 62170722

65.
ŠUŠTAR, Lara
        Povezava med kajenjem marihuane ter depresivnostjo in anksioznostjo pri študentih : magistrsko delo / Lara Šuštar. - Ljubljana : [L. Šuštar], 2016. - 49 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 41-43. - Izvleček ; Abstract: Correlation between cannabis use, depression, and anxiety among college students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:663.992-057.875(043.2)
CC-APA: 3233 5-100
PSI MagB ŠUŠTAR L. Povezava
COBISS.SI-ID 62560610

66.
TAVČAR, Mojca, 1981-
        Ples kot terapevtsko sredstvo : magistrsko delo / Mojca Tavčar. - Ljubljana : [M. Tavčar], 2016. - V, 175 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 152-169. - Izvleček ; Abstract: Dance as a therapeutic tool. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo, študijski program Klinična psihologija

615.851:793.3(043.2)
CC-APA: 3310 2610 5-100
PSI Mag TAVČAR M. Ples
COBISS.SI-ID 62337890


159.9:331 INDUSTRIJSKA IN ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA


67.
ČEH, Matej
        Povezanost osebnostnih lastnosti in zadovoljstva pri delu v realističnih poklicih po tipološki teoriji izbire poklica J. L. Hollanda : diplomsko delo / Matej Čeh. - Ljubljana : [M. Čeh], 2016. - 89 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Boštjan Bajec. - Bibliografija: str. 74-77. - Izvleček ; Abstract: The connection between personality traits and job satisfaction in realistic occupations based on J.L. Holland's typological Theory of vocational choice. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:331.101.32(043.2)
CC-APA: 3650 3120 5-100
PSI Dipl ČEH M. Povezanost
COBISS.SI-ID 62936162

68.
FISTER, Polona
        Zanos in izgorelost pri delu vodilnih zaposlenih : doktorska disertacija / Polona Fister. - Ljubljana : [P. Fister], 2016. - 157 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 133-156. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za psihologijo

331.101.31:159.923.3:159.944.4-057.177(043.3) 159.923-057.11(043.3) 159.944.4(043.3)
CC-APA: 3640 3120 5-100
PSI Diss FISTER P. Zanos
COBISS.SI-ID 286658048

69.
GRKMAN, Majda
        Psihološki dejavniki, povezani s prezentizmom : diplomsko delo / Majda Grkman. - Ljubljana : [M. Grkman], 2016. - 65 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Boštjan Bajec. - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.944:005.958.4(043.2)
CC-APA: 3650 5-100
PSI Dipl GRKMAN M. Psihološki
COBISS.SI-ID 62869858

70.
IVANČIČ, Nina, 1990-
        Razvoj ekspertnih timov v delovni organizaciji : magistrsko delo / Nina Ivančič. - Ljubljana : [N. Ivančič], 2016. - XIV, 82 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 71-81. - Povzetek ; Abstract: Expert team development in working organization. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.101.23(043.2)
CC-APA: 3630 5-100
PSI MagB IVANČIČ N. Razvoj ekspertnih
COBISS.SI-ID 62098786

71.
KAPO Kukman, Biserka
        Psihosocialni vidiki podjetniškega razvoja in organizacijske klime v ciljnem podjetju : diplomsko delo / Biserka Kapo Kukman. - Ljubljana : [B. Kapo Kukman], 2016. - 103 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 101-103. - Povzetek ; Abstract: Psychosocial aspects of entrepreneurial development and organizational culture in a chosen company. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:005.32(043.2)
CC-APA: 3660 5-100
PSI Dipl KAPO KUKMAN B. Psihosocialni
COBISS.SI-ID 62852450

72.
KOGOJ Simčič, Petra
        Zaznani organizacijska podpora in motivacija v javnem in zasebnem sektorju : diplomsko delo / Petra Kogoj Simčič. - Ljubljana : [P. Kogoj Simčič], 2016. - 96 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Boštjan Bajec. - Bibliografija: str. 82-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.101.3(043.2)
CC-APA: 3650 5-100
PSI Dipl KOGOJ SIMČIČ P. Zaznani
COBISS.SI-ID 62938466

73.
KUHTA, Katarina
        Vpliv delovnega mesta na psihofizično zdravje zaposlenih : diplomsko delo / Katarina Kuhta. - Ljubljana : [K. Kuhta], 2016. - 60 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 54-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.2/.4(043.2)
CC-APA: 3650 3670 5-100
PSI Dipl KUHTA K. Vpliv delovnega
COBISS.SI-ID 63010402

74.
LABOHAR, Robert
        Kompetence kot mediator med individualnimi značilnostmi in delovno uspešnostjo pri nižjem managementu : magistrsko delo / Robert Labohar. - Ljubljana : [R. Labohar], 2016. - 118 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Gregor Sočan, somentor Edvard Konrad. - Bibliografija: str. 92-100. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:005.32-057.173(043.2)
CC-APA: 3640 5-100
PSI Mag LABOHAR R. Kompetence
COBISS.SI-ID 62375010

75.
OSREDKAR, Ana, 1984-
        Povezava zadovoljstva zaposlenih in pripadnosti organizaciji : diplomsko delo / Ana Osredkar. - Ljubljana : [A. Osredkar], 2016. - 88 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Boštjan Bajec. - Bibliografija: str. 76-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.101.32(043.2)
CC-APA: 3650 5-100
PSI Dipl OSREDKAR A. Povezava
COBISS.SI-ID 62934882

76.
PIRŠ, Katarina
        Vrednote vodij v povezavi z njihovo čustveno inteligentnostjo in integriteto : magistrsko delo / Katarina Pirš. - Ljubljana : [K. Pirš], 2016. - 62 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 55-59. - Izvleček ; Abstract: Managers' values in relation to their emotional intelligence and integrity. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:316.46:316.752(043.2)
CC-APA: 3640 5-100
PSI MagB PIRŠ K. Vrednote vodij
COBISS.SI-ID 62534754

77.
PODOBNIK, Anja, 1984-
        Povezanost uporabe družbenih omrežij z usklajevanjem med delovnim časom in zasebnim življenjem : diplomsko delo / Anja Podobnik. - Žiri : [A. Podobnik], 2016. - 63 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Boštjan Bajec. - Bibliografija: str. 60-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

[159.9:331.101.25]+[004.738.5:316.472.4](043.2 )
CC-APA: 3650 2750 5-100
PSI Dipl PODOBNIK A. Povezanost uporabe
COBISS.SI-ID 62953314

78.
SEVER, Mojca, 1982-
        Medgeneracijske razlike pri delovni zavzetosti : diplomsko delo / Mojca Sever. - Ljubljana : [M. Sever], 2016. - 81 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 71-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.101.3(043.2)
CC-APA: 3650 5-100
PSI Dipl SEVER M. Medgeneracijske
COBISS.SI-ID 63022178

79.
ŠMINTIĆ, Milena
        Soočanje gibalno oviranih mladih z vstopom na trg dela : diplomsko delo / Milena Šmintić. - Ljubljana : [M. Šmintić], 2016. - 133 str. ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 120-131. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.5-056.26(043.2)
CC-APA: 3610 3290 5-100
PSI Dipl ŠMINTIĆ M. Soočanje gibalno
COBISS.SI-ID 62339938

80.
TOMŠIČ, Lara
        Vzdrževanje ravnovesja med delom in družino v povezavi s stili navezanosti : diplomsko delo / Lara Tomšič. - Ljubljana : [L. Tomšič], 2016. - IX, 102 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Boštjan Bajec. - Bibliografija: str. 97-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.101.25:364.64(043.2)
CC-APA: 3650 2950 5-100
PSI Dipl TOMŠIČ L. Vzdrževanje
COBISS.SI-ID 62935138


316.6 SOCIALNA PSIHOLOGIJA, DRUŽBENI PROCESI IN DRUŽBENA VPRAŠANJA


81.
ANDREJČ, Anja
        Razveza zakonske zveze, konflikt med staršema ter vedenjska, emocionalna in učna prilagojenost otrok in mladostnikov : doktorska disertacija / Anja Andrejč. - Ljubljana : [A. Andrejč], 2016. - 249 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: f. 204-228. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Aplikativne psihološke študije

316.363.5:159.922.7/.8(043.3) 347.627.2:159.9(043.3)
CC-APA: 2953 2800 5-100
PSI Diss ANDREJČ A. Razveza zakonske
COBISS.SI-ID 286797824

82.
ŠUBIC, Anja, 1987-
        Stališča do samomora, osebnostne značilnosti in socialno- vrednostne orientacije : diplomsko delo / Anja Šubic. - Ljubljana : [A. Šubic], 2016. - 92 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.6:616.89-008.441.44(043.2)
CC-APA: 3040 3210 5-100
PSI Dipl ŠUBIC A. Stališča
COBISS.SI-ID 62997858


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


83.
        UPRAVLJANJE kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji [Elektronski vir] / Janja Vuga Beršnak (ur.). - Elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2016. - Ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2016/e-MORS_UpravljanjeSkrizami.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 23. 10. 2016. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-93677-2-8 (pdf)

338.124.4:005(497.4)(082)(0.034.2) 005.931.11(497.4)(082)
CC-APA: 3640 4000
COBISS.SI-ID 285748480


37.015.3 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


84.
BABIČ, Andreja, 1991-
        Vloga čustveno-motivacijskih dejavnikov pri vedenju opazovalcev medvrstniškega nasilja : magistrsko delo / Andreja Babič. - Ljubljana : [A. Babič], 2016. - 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 54-57. - Izvleček ; Abstract: The role of emotional and motivational factors in behaviour of bystanders in peer-to-peer bullying. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:364.632(043.2)
CC-APA: 3500 3230 5-100
PSI MagB BABIČ A. Vloga čustveno
COBISS.SI-ID 62779490

85.
BRODNIK, Darja, 1972-
        Podoba znanstvenikov s področja naravoslovja in tehnologije v očeh učencev in povezava z izbiro šole : diplomsko delo / Darja Brodnik. - Ljubljana : [D. Brodnik], 2016. - 86, 7 str., [5] f. ilustr. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 78-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:316.647.8:331.54(043.2)
CC-APA: 3560 5-100
PSI Dipl BRODNIK D. Podoba
COBISS.SI-ID 62926946

86.
FLANDER, Vesna
        Socialna sprejetost in samopodoba nadarjenih učencev in učencev z dodatno strokovno pomočjo : diplomsko delo / Vesna Flander. - Ljubljana : [V. Flander], 2016. - 84 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: str. 72-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:376(043.2)
CC-APA: 3570 3575 5-100
PSI Dipl FLANDER V. Socialna
COBISS.SI-ID 62867042

87.
HABICHT, Maja
        Učna motivacija in osebnost v povezavi z učno uspešnostjo in zadovoljstvom z življenjem pri srednješolcih : diplomsko delo / Maja Habicht. - Ljubljana : [M. Habicht], 2016. - 80 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: str. 72-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:159.923.3(043.2)
CC-APA: 3550 3120 5-100
PSI Dipl HABICHT M. Učna motivacija
COBISS.SI-ID 62892130

88.
KEBLER, David
        Stališča dijakov do fazaniranja v povezavi z njihovimi izkušnjami : diplomsko delo / David Kebler. - Ljubljana : [D. Kebler], 2016. - 90 str., 2 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 85-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-057.87(043.2)
CC-APA: 3560 5-100
PSI Dipl KEBLER D. Stališča dijakov
COBISS.SI-ID 63026018

89.
KELLY, Kristy K.
        Supervising the school psychology practicum : a guide for field and university supervisors / Kristy K. Kelly, Shanna D. Davis. - New York : Springer, cop. 2017. - XI, 190 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-8261-2938-3

37:005.963.5
CC-APA: 3500 3410
PSI 37 KELLY K.K. Supervising
COBISS.SI-ID 63075938

90.
KOKALJ, Tjaša, 1983-
        Povezanost šolske izgorelosti osmošolcev in devetošolcev z vpletenostjo staršev v šolanje : diplomsko delo / Tjaša Kokalj. - Ljubljana : [T. Kokalj], 2016. - 61 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: str. 54-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-057.87(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI Dipl KOKALJ T. Povezanost šolske
COBISS.SI-ID 62592610

91.
KORITNIK, Zdenka
        Šolska izgorelost, anksioznost in samopodoba osmošolcev in devetošolcev : diplomsko delo / Zdenka Koritnik. - Ljubljana : [Z. Koritnik], 2016. - 93 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: str. 83-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-057.874(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI Dipl KORITNIK Z. Šolska izgorelost
COBISS.SI-ID 62856802

92.
KRAGELJ, Mateja, 1978-
        Marketinška kultura v povezavi s socialno klimo v dveh gimnazijah severnoprimorske regije : diplomsko delo / Mateja Kragelj. - Ljubljana : [M. Kragelj], 2016. - 91 str., 10, 14 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 89-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37:658.8(043.2)
CC-APA: 3510 5-100
PSI Dipl KRAGELJ M. Marketinška
COBISS.SI-ID 63053922

93.
KRIŽNAR, Katja
        Glasbene sposobnosti, motivacija in uspeh na glasbenem področju : diplomsko delo / Katja Križnar. - Ljubljana : [K. Križnar], 2016. - 82 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 77-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:78 (043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI Dipl KRIŽNAR K. Glasbene
COBISS.SI-ID 62925922

94.
LOKAR, Manja
        Vloga metakognicije pri učenju iz e-besedil : magistrsko delo / Manja Lokar. - Ljubljana : [M. Lokar], 2016. - 63 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 46-52. - Izvleček ; Abstract: The role of metacognition in learning from e-texts. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
- - Kemijska zgradba in obarvanost spojin. - 12 str. : ilustr. ; 21 cm

37.015.3:37.018.43:004(043.2)(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI MagB LOKAR M. Vloga
COBISS.SI-ID 62554978

95.
MARKELJ, Neja
        Pomembnost stresorjev in uporaba strategij spoprijemanja s stresom v povezavi z razvojem izgorelosti pri učiteljih : diplomsko delo / Neja Markelj. - Ljubljana : [N. Markelj], 2016. - 135 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 97-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.011.3-051:159.944.4(043.2)
CC-APA: 3510 5-100
PSI Dipl MARKELJ N. Pomembnost
COBISS.SI-ID 62850658

96.
MICHNICK Golinkoff, Roberta
        Becoming brilliant : what science tells us about raising successful children / Roberta Michnick Golinkoff, Kathy Hirsh-Pasek. - 1st ed., 3rd printing. - Washington, DC : American Psychological Association, APA LifeTools, 2016. - XIV, 314 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 267-299. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-2239-1
ISBN 1-4338-2239-3

37.015.3:159.922.7
CC-APA: 2800
PSI 37.015.3 MICHNICK GOLINKOFF Becoming brilliant

COBISS.SI-ID 62817122

97.
PEKLAJ, Cirila
        Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj / Cirila Peklaj. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 124 str. : tabele ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 103-113

ISBN 978-961-237-867-7

37.015.3:376(075.8) 376(075.8)
CC-APA: 3570 5-100
PSI 37.015.3:376 PEKLAJ C. Učenci z učnimi PSI ČIT 37.015.3:376 PEKLAJ C. Učenci z učnimi

COBISS.SI-ID 287118848

98.
POTOČNIK, Elen
        Nekatere psihosocialne značilnosti učencev s socialno anksioznostjo : diplomsko delo / Elen Potočnik. - Ljubljana : [E. Potočnik], 2016. - 118 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: str. 106-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-057.87(043.2)
CC-APA: 3560 5-100
PSI Dipl POTOČNIK E. Nekatere
COBISS.SI-ID 62687074

99.
POZNIČ, Anja, 1991-
        Vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost dijakov pri učenju z elektronskimi učbeniki : magistrsko delo / Anja Poznič. - Ljubljana : [A. Poznič], 2016. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 77-82. - Izvleček ; Abstract: The effect of the teacher's instructions on the academic achievement of high school students in learning with electronic textbooks. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:37.018.43:004(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI MagB POZNIČ A. Vpliv učiteljevih
COBISS.SI-ID 62541410

100.
RAKUN, Mateja
        Obstoječa razredna klima in osebnostne lastnosti kot dejavnika šolske anksioznosti : diplomsko delo / Mateja Rakun. - Ljubljana : [M. Rakun], 2016. - 81 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: str. 74-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:159.923.3(043.2)
CC-APA: 3560 3120 5-100
PSI Dipl RAKUN M. Obstoječa razredna
COBISS.SI-ID 62888034


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO