Cilji predmeta in pridobljene kompetence

Statistično zaključevanje je obvezni predmet na prvostopenjskem študiju psihologije na FF UL. Cilj predmeta je usposobiti študenta za uporabo inferenčne statistike. Študent pridobi osnovna in zahtevnejša znanja iz analize podatkov. Nauči se statistično zaključevati: primerjati mere povprečja, mere razpršenosti, deleže in korelacije v dveh ali več neodvisnih ali odvisnih vzorcih. Za izvedbo take vrste statističnih analiz zna uporabiti računalnik. S tem znanjem je usposobljen za branje in razumevanje znanstvene in strokovne literature ter kritično evalvacijo korektnosti izvedenih obdelav podatkov. Zna uporabiti statistično zaključevanje v pripravi in izvedbi empiričnih raziskav in pri praktičnem delu.

Vsebine

Teorija vzorčenja. Intervali zaupanja in testiranje hipotez. Glavni učinki in interakcija spremenljivk, razstavljanje variance, velikost učinka. Teoretične porazdelitve in parametrično testiranje hipotez. Prevzorčenje, robustne in neparametrične metode. Testiranje hipotez in intervali zaupanja za aritmetične sredine, proporce, variance in korelacije ter razlike med njimi. Analiza načrtov z več neodvisnimi spremenljivkami. Hi-kvadrat preizkus. Uvod v loglinearne modele.

Izvajalci

izr. prof. dr. Anja Podlesek
doc. dr. Luka Komidar

Organizacija predmeta

Predavanja potekajo v letnem semestru ob torkih od 7.10 do 9.40 v predavalnici 34. Vaje potekajo v treh skupinah, in sicer s 1. skupino ob torkih od 9.40 do 11.20 v predavalnici 34, z 2. skupino ob torkih od 11.20 do 13.00 v predavalnici 34 in s 3. skupino ob sredah od 14.40 do 16.20 v predavalnici 119. Na vajah so obvezni prenosni računalniki, na predavanjih pa je zaželeno imeti s sabo vsaj kalkulator.

Namigi za študij

Študirajte sproti. Z učbeniki, ne prosojnicami!
Na predavanja hodite pripravljeni.
Med predavanji poslušajte (prosojnice so dostopne na spletu, v knjigah vse piše).
Rešujte naloge za vajo. Najdete jih na spletni strani in v mnogih učbenikih.
Ne mislite, da razumete, ne da bi preizkusili probleme reševati tudi sami.
Če ne veste, vprašajte.