Cilji predmeta in pridobljene kompetence

Opisna statistika je obvezni predmet na prvostopenjskem študiju psihologije na FF UL. Cilj predmeta je naučiti študente, kako analizirati podatke, jih opisati in rezultate smiselno tabelarično in grafično prikazati. Študenti pridobijo temeljne veščine pri delu z računalnikom (izvajanje deskriptivne univariatne in bivariatne statistike s programi, kot sta MS Excel in R). S tem znanjem so usposobljeni za branje in razumevanje znanstvene in strokovne literature ter kritično evalvacijo korektnosti izvedenih obdelav podatkov. Pridobljeno znanje znajo uporabiti v pripravi in izvedbi empiričnih raziskav in pri praktičnem delu.

Vsebine

Osnovni pojmi v statistiki in psihološkem merjenju (vrste spremenljivk, merske ravni, oznake). Vnos podatkov in pregled podatkov. Urejanje podatkov in frekvenčne porazdelitve. Osnovne oblike grafičnega in tabelaričnega prikazovanja rezultatov, standardi APA za prikaz rezultatov Osnove verjetnostnega računa (kombinatorika, verjetnost, binomska in normalna porazdelitev). Deskriptivna univariatna statistika (srednje vrednosti in relativna števila, mere razpršenosti, oblika porazdelitve). Določanje položaja rezultata v skupini (percentilni rangi in percentili, z-vrednosti, transformacije rezultatov). Linearna korelacija in regresija. Korelacija ordinalnih in nominalnih spremenljivk.

Izvajalca

izr. prof. dr. Anja Podlesek
doc. dr. Luka Komidar

Ne spreglejte ...

Predstavitev predmeta na prosojnicah