Cilji predmeta in pridobljene kompetence

Študent pridobi osnovna znanja iz metodologije psihološkega raziskovanja. Loči različne raziskovalne pristope in načrte. Zna uporabljati bibliografske baze podatkov, zna iskati po spletu. Zna pripraviti raziskovalno poročilo ali drugačne vrste predstavitev izsledkov.

Vsebina

1. Vedenjska znanost in problemi preučevanja vedenja, etika v raziskovalnem procesu
2. Raziskovalni koraki

  1. Razvijanje ideje: brskanje po literaturi, uporaba bibliografskih baz podatkov (COBISS, PsycINFO, ScienceDirect, Google Scholar …)
  2. izbor raziskovalne strategije (presečno vs. longitudinalno raziskovanje; empirična vs. teoretsko pregledna študija)
  3. izdelava raziskovalnega načrta (eksperimentalni, kvazieksperimentalni, korelacijski in drugi neeksperimentalni načrti; izbor udeležencev, pripomočkov, priprava na izvedbo)
  4. izvedba raziskave; konceptualna vprašanja psihološkega merjenja
  5. analiza in prikaz rezultatov
  6. poročanje o raziskavi (pravila APA, pisanje poročila, druge vrste komunikacije izsledkov; sestava poročila o raziskavi, elementi raziskovalnega poročila; načela čistega in konciznega sloga pisanja; navedba referenc; priprava rokopisa za objavo)

Izvajalci

red. prof. dr. Valentin Bucik
doc. dr. Luka Komidar

Sodeluje tudi Milena Vukić, bibliotekarka.

Organizacija predmeta

Predavanja potekajo v zimskem semestru ob sredah od 8.00 do 9.35 v predavalnici 030, vaje pa v računalniški učilnici 013 in sicer v št. letu 2019/20 v štirih skupinah.