Katedra za psihološko metodologijo sodeluje pri izvajanju interdisciplinarnega študijskega programa Statistika – modul psihološka statistika. Ta smer doktorskega študija je namenjena tistim, ki vas zanimajo kvantitativne metode v psihologiji (npr. metode multivariatnega modeliranja, psihometrične metode, zahtevnejše metode analize eksperimentalnih podatkov itd) in si želite s študijem in raziskovanjem teh metod nadgraditi vsebinsko in metodološko znanje, pridobljeno na prvih dveh stopnjah študija, tako da boste po končanem študiju zmožni samostojnega reševanja zahtevnih statističnih, merskih in metodoloških problemov s področja psihologije in sorodnih ved.

Študij Statistike je interdisciplinaren: v prvem letniku boste pri dveh skupnih obveznih predmetih dobili vpogled v različna področja sodobne statistike in se naučili osnov matematične statistike; z delom pri izbirnih predmetih (v 1. letniku) in modulskem predmetu (v 2. letniku) pa se boste usmerili v ožje področje psihološke kvantitativne metodologije. Več informacij o študiju lahko dobite pri koordinatorju, dr. Gregorju Sočanu, in na spletni strani študija.

Katedra za psihološko metodologijo izvaja naslednja predmeta (oblika izvedbe - predavanja/konzultacije - je odvisna od števila vpisanih študentov):

Moderna psihometrična testna teorija

Izbirni predmet v 1. letniku, 5 KT
Predmet je nadgradnja psihometričnih predmetov na I. in II. stopnji študija psihologije. Poudarek je na uporabi teorije latentnih potez v psihometriji (zlasti tehnikah teorije odgovora na postavko).

Izbrana poglavja iz psihološke statistike

Obvezni predmet za študente vpisane v modul psihološka statistika; 2. letnik, 15 KT

Študent pri tem predmetu poglobi svoje poznavanje kvantitativne metodologije v psihologiji. Sem sodijo vsebine kot:
1. Raziskovalni načrti in zbiranje podatkov
2. Izbrane teme iz psihometrije
3. Analiza razlik med skupinami
4. Modeliranje v psihologiji
5. Kritična presoja psihometrične in statistične prakse
Konkreten izbor tem se prilagaja temi študentove disertacije, tako da najbolj poglobljeno obdela tiste vsebine, ki so pomembne z vidika njegove teme.

Izvedba v letu 2018/19:

Predmet se bo izvajal v polovičnem obsegu, kar pomeni 12 (pribl.) dvournih srečanj. Približno osem srečanj bo posvečenih predstavitvam in razpravi o skupni literaturi, na ostalih pa boste predstavljali svoje raziskovanje ter raziskave, povezane z vašo temo.
Vaše obveznosti pri predmetu so:
1. Aktivno sodelovanje na srečanjih (kar pomeni, da pred srečanjem preberete izbrani del literature in občasno pripravite povzetek).
2. Napišite povzetke sedmih metodoloških člankov iz revij, kot so Psychological methods, Methodology, Psychometrika, Multivariate behavioral research, Structural equation modeling, Educational and psychological measurement… Povzetki naj bodo evaluativni – napišite tudi svoje mnenje o dodani vrednosti (oz. zakaj se vam je članek zdel zanimiv) ter pomanjkljivostih oz. omejitvah. Zaželeno je, da se izbrani članki navezujejo na vašo doktorsko temo. Dva od člankov predstavite kolegom na enem od srečanj.
3. Priprava dveh kratkih predstavitev trenutnega stanja vašega raziskovanja (eno na začetku in eno na koncu leta).
4. Priprava kratkega predavanja za vse slušatelje študija Statistika (predavanja bodo predvidoma v septembru 2019).

Seznam literature
Literatura ; tu notri ni Borsbooma, ki ga lahko snamete na povezavi v seznamu, ter Skrondala&Rabe-Hesketh, kar boste dobili še naknadno.
Dopolnjeno 20.2.2019 (Kruschke & Liddell, 2018)