Na Katedri za psihološko metodologijo na doktorskem študiju Humanistike in družboslovja (smeri Aplikativne psihološke študije, Družboslovna metodologija, Eksperimentalna psihologija, Psihologija osebnosti in Razvojnopsihološke študije) izvajamo predmet:

Raziskovalna metodologija v psihologiji

Za študijska gradiva kliknite ime predmeta v navigatorju.

Nosilec predmeta:
red. prof. dr. Valentin Bucik

Izvajalci predmeta:
red. prof. dr. Valentin Bucik
izr. prof. dr. Anja Podlesek
izr. prof. dr. Gregor Sočan
doc. dr. Luka Komidar
red. prof. dr. Maja Zupančič
izr. prof. dr. Grega Repovš

Cilji predmeta in pridobljene kompetence

Študent nadgradi predhodno poznavanje raziskovalnih, psihometričnih in statističnih metod, ki se uporabljajo v psihologiji. Pozna vse pomembne vrste raziskovalnih načrtov in razume njihovo tehnično izvedbo. Razume načela temeljnih psihometričnih paradigem, metod analize razlik med skupinami in metod multivariatnega modeliranja. S pomočjo seminarskih delavnic pridobi osnovne izkušnje s pomembnejšimi kompleksnimi analitičnimi pristopi. Pridobljeno metodološko znanje mu omogoča samostojno načrtovanje raziskav in analiz podatkov, vklapljanje v raziskovalne skupine in učinkovito sodelovanje z metodologi pri reševanju kompleksnih metodoloških problemov.

Vsebina predmeta

 1. Raziskovalni načrti in zbiranje podatkov: pregled raziskovalnih načrtov in metod zbiranja podatkov, njihovi epistemološki in etični vidiki, poročanje o rezultatih.
 2. Merjenje v psihologiji: klasična testna teorija, facetna teorija, teorija odgovora na postavko.
 3. Analiza eksperimentalnih in kvazieksperimentalnih podatkov (oz. analiza razlik med skupinami): večfaktorski načrti, ponovljene meritve, MANCOVA, linearni mešani modeli, načrti z majhnim številom udeležencev, velikosti učinka in moč testa, metaanaliza.
 4. Modeliranje v psihologiji: splošne lastnosti (linearnih) modelov, strukturno modeliranje, interakcija, moderacija in mediacija; analiza kategoričnih in drugih nemetričnih podatkov.
 5. Izbirni del glede na področje:
  1. Aplikativno psihološke študije: Raziskovalne strategije in taktike na področju aplikativne psihologije.
  2. Eksperimentalna psihologija: Epistemologija eksperimenta; priprava in izvedba eksperimenta.
  3. Psihologija osebnosti: Paradigmatski pristopi v raziskovanju osebnosti.
  4. Razvojnopsihološke študije: Vrste razvojnih sprememb: absolutna, relativna, ipsativna, strukturna. Pristopi: sekvenčni, časovnega/navzkrižnega zamika, tipološki, vedenjskogenetski. Ne-razvojni učinki: generacijski, čas merjenja, terminalnega upada. Statistične tehnike: modeliranje latentnih krivulj rasti, razvojna vedenjskogenetska.

Literatura